W_UCHWALE_NR_328 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. wystąpił błąd pisarski - pismo do RIO w Katowicach.

 

UCHWAŁA_NR_328 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/288/05 z dnia 15.09.2005r w sprawie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. 

 

W_UCHWALE_NR_328  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. wystąpił błąd pisarski - pismo do Wojewody Śląskiego. 

 

UCHWAŁA_NR_327 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu (przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych). 

 

UCHWAŁA_NR_326 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

 

UCHWAŁA_NR_325 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_324 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2005r. w sprawie nadania statutów dla sołectw gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_320 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr XXVII/283/05 z dnia 27.06.2005r. w sprawie zakończenia procedury utworzenia sołectwa Łodygowice Górne. 

 

UCHWAŁA_NR_318 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli na 2006r. 

 

UCHWAŁA_NR_317  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2006r. 

 

UCHWAŁA_NR_316  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie zmiany harmonogramu wykonania wieloletniego planu inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr I w Łodygowicach". 

 

UCHWAŁA_NR_315 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/306/05 z dnia 10.11.2005r. w sprawie zmiany harmonogramu wykonania wieloletniego planu inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr I w Łodygowicach". 

 

UCHWAŁA_NR_314 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Łodygowice na 2006r. 

 

UCHWAŁA_NR_313 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania wysokości czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_312 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r.

 

UCHWAŁA_NR_311  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie w sprawie podatku od środków transportowych na 2006r. oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.  

 

W_UCHWALE_NR_311  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. wystąpił błąd maszynowy - pismo do Wojewody Śląskiego. 

 

W_UCHWALE_NR_311  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. wystąpił błąd maszynowy - pismo do RIO w Katowicach. 

 

UCHWAŁA_NR_310 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006r. 

 

UCHWAŁA_NR_309  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.12.2005r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej dla sołectwa Zarzecze. 

 

UCHWAŁA_NR_307 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.11.2005r. w sprawie akceptacji sprzedaży samochodu pożarniczego marki MAN. 

 

UCHWAŁA_NR_306  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.11.2005r. w sprawie zmiany harmonogramu wykonania wieloletniego planu inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr I w Łodygowicach". 

 

UCHWAŁA_NR_305 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.11.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" oraz złożenia wniosku "Remont drogi gminnej ul. Kwiatowa w Zarzecu". 

 

UCHWAŁA_NR_303 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.11.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łodygowice umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum i szkole podstawowej nr 1 w Łodygowicach". 

 

UCHWAŁA_NR_302  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.11.2005r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/290/05 z dnia 15.09.2005r. w sprawie zakupu od powiatu żywieckiego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach.

 

UCHWAŁA_NR_301  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem żywieckim w sprawie budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Łodygowice w latach 2006-2010. 

 

UCHWAŁA_NR_300  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zamiany dziłki nr 4238 stanowiącą własność gminy za działkę nr 3116 stanowiącą własność P. Kuliczkowskich położone w sołectwie Pietrzykowice z przeznaczeniem na parking. 

 

UCHWAŁA_NR_299 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/270/05 z dnia 21.04.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_298  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie akceptacji sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR. 

 

UCHWAŁA_NR_297  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. 

 

UCHWAŁA_NR_296 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zaopiniowania projektu granic aglomeracji Gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_295  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UCHWAŁA_NR_294 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2007-2009 na finansowanie przyjętej przez gminę lokalnej plityki oświatowej. 

 

UCHWAŁA_NR_293 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2006r. na remont drogi gminnej - ulica Kwiatowa w Zarzeczu. 

 

UCHWAŁA_NR_292 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2006r. na remont drogi gminnej - ulica Kubinów z ulicami Zielona, Widok i Jutrzenki. 

 

UCHWAŁA_NR_291 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zawarcia Porozumienia komunalnego z Miastem Żywiec dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice. 

 

UCHWAŁA_NR_290 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.09.2005r. w sprawie zakupu od Powiatu żywieckiego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach. 

 

UCHWAŁA_NR_286 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. zmieniająca uchwałę nr II/13/02 z dnia 13.02.2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność komunalną gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_285 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr IX/127/03 z dnia 10.09.2003r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przyznaniu środków finansowych na finansowanie w latach 2003-2006 inwestycji w ramach realizacji weloletnich programów inwestycyjnych.  

 

UCHWAŁA_NR_284 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie Planu Rozwoju Wsi Pietrzykowice na lata 2005-2009. 

 

UCHWAŁA_NR_283 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie zakończenia procedury utworzenia sołectwa Łodygowice Górne. 

 

UCHWAŁA_NR_282 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie akceptacji sprzedaży samochodu pożarniczego STAR. 

 

UCHWAŁA_NR_281 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_280 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie zakupu działki nr 1096, położonej w sołectwie Zarzecze z przeznaczeniem na parking.

 

UCHWAŁA_NR_279 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.06.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu, związanego z oddaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz jego sprzedaży. 

 

UCHWAŁA_NR_273 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.04.2005r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXIV/252/05 z dnia 31.01.2005r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych.

 

UCHWAŁA_NR_272 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.04.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu ciężarowego marki JELCZ. 

 

UCHWAŁA_NR_271 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.04.2005r. w sprawie wyposażenia instytucji Kultury w składniki majątkowe. 

 

UCHWAŁA_NR_269 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.04.2005r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

UCHWAŁA_NR_268 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.04.2005r. w sprawie ustalenia treści pytania w konsultacjach społecznych kierowanego do mieszkańców sołectwa, ustalenia ilościowego składu komisji, ustalenia wysokości diety oraz wzoru karty do głosowania.

 

UCHWAŁA_NR_264 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli na 2005r. wraz z załącznikiem.  

 

UCHWAŁA_NR_263 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice. 

 

UCHWAŁA_NR_262 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXIII/238/04 z dnia 28.12.2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu PiRPA w gminie Łodygowice na rok 2005. 

 

UCHWAŁA_NR_261 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. zmieniająca zapisy załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały Nr XXII/233/04 z dnia 13.12.2004r. w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. 

 

UCHWAŁA_NR_259 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie Planu Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2005-2009.

ZAŁĄCZNIK_DO_UCHWAŁY_259  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie Planu Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2005-2009.  

 

UCHWAŁA_NR_258 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie nieodpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest. 

 

UCHWAŁA_NR_256 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. 

 

UCHWAŁA_NR_255 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 10.03.2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_253 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 31.01.2005r. w sprawie umorzenia części wierzytelności należnej od Wójta Gminy. 

 

UCHWAŁA_NR_252 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 31.01.2005r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych. 

 

HARMONOGRAM wykonania wieloletniego planu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa hali sportowej przy gimnazjum i szkole podstawowej Nr 1 w Łodygowicach" w latach 2004-20107. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Fiołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-27 15:47:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Fiołek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-14 07:40:42
  • Liczba odsłon: 3952
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3282075]

przewiń do góry