UCHWAŁA NR 395 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 396 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 397 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 398 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „ Człowiek na Górze”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 399 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dn. 28 grudnia 2018 r. o podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłków celowych na pokrycie kosztów zakupu posiłków lub żywności

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 400 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywieniowych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 401 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 402 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 403 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 404 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 405 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 406 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na częściowe przejęcie przez Gminę Łodygowice od Gminy Czernichów zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 407 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych celem umieszczenia kontenerów na odzież

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 408 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu gminy wraz z placem postojowym z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 409 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami kanalizacyjnymi wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 410 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Łodygowice nazwy ulica „Na Zagrodzie”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 411 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 412 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 277/4, 300/6, 300/39, 360/35 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 413 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 414 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 415 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 416 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 417 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2023 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 418 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Szafranowa” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 419 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 682/2 obręb Pietrzykowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 420 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 421 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 422 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 423 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi w sołectwie Bierna do kategorii dróg gminnych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 424 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Łodygowice działek nr 6664, 6665, 6666, 6667/23, 6668 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 425 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi w sołectwie Pietrzykowice do kategorii dróg gminnych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 426 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na czas oznaczony 10 lat

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 427 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 428 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 429 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 430 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 431 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 432 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” D.K.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 433 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” J.K.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 434 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej oraz Sądu Rejonowego w Żywcu w kadencji 2024-2027

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 435 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 436 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 437 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 438 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Bierna i Zarzecze.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 439 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. przez Gminę Łodygowice w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 5268/3 obręb Łodygowice gmina Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 440 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pszenna” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 441 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Promienna” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 442 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/08 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: poręczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 443 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 444 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 445 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 446 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki nr 5981/5 położonej w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 447 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 6452/7 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 448 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 449 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 450 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 451 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 452 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Bierna

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 453 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 454 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadań publicznych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 455 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. przez Gminę Łodygowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 5268/3 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 456 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 457 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 458 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławnika na kadencję 2024-2027

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 459 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 460 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję od 2024 do 2027 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 461 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 462 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 463 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 464 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 465 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 466 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy domowej w Gminie Łodygowice na lata 2021 – 2025

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 467 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 468 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. ,,Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą’’ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 469 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 470 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 471 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 472 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 473 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 sierpnia 2023r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 474 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 475 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi wniesionej przez A.Ś. i K.Ś. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 476 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 477 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielna” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 478 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 479 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 480 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Łodygowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj"

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 481 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami kanalizacyjnymi wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 482 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 483 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 484 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 485 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 486 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 487 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 488 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 489 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 490 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2024 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 491 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Łodygowice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 492 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 493 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 494 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łodygowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 5268/3 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 495 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łodygowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa działki nr 2500/2 oraz część działki nr 2490/1 obręb Pietrzykowice ad. Żywiec gmina Żywiec

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 496 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 497 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania  odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 498 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXV/265/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy  Łodygowice dla Województwa Śląskiego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 499 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 500 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 501 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania  odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 502 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 503 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2024 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 504 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 505 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

     Wynik głosowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-11 11:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-23 09:45:15
  • Liczba odsłon: 3201
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3289032]

przewiń do góry