Wójt Gminy Łodygowice ogłasza si ę otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierz ą t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz os ó b niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 8/OR/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia   6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2017 rok.

zarządzenie

załącznik - ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łodygowice

ogłoszenie

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

formularz zgłoszenia


Oferta - wzór

doc ,    pdf

Umowa o realizację zadania publicznego - wzór

doc ,    pdf


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

doc ,   pdf


Program współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

program


Zarządzenie Nr 7/OR /2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia   6 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na   realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

zarządzenie , regulamin


Zarządzenie Nr 17/OR /2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r
zarządzenie
--------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 29/OR /2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie   wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2017 roku


zarządzenie

zał. nr 1 - zaktualizowany harmonogram

zał. nr 2 - zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów
zał. nr 3 - zaktualizowany opis poszczególnych działań
zał. nr 4 - oświadczenie o nr PESEL oraz rachunku bankowego


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Kotajny
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 18:56:01
  • Liczba odsłon: 1532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230202]

przewiń do góry