Zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice 2010

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04.01.2010r. w sprawie: powołania zespołu do realizacji projektu pn. „Polacy i Słowacy – razem przez sport do zdrowia”

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04.01.2010r. w sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Na swoim lepiej”.

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia   04.01.2010r. w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy na 2010r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04.01.2010 roku w sprawie :   upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 12.01.2010r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu działania Komisji konkursowej w zakresie pożytku publicznego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 12.01.2010r. w sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. „Polacy i Słowacy – razem przez sport do zdrowia” .

ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 22.01.2010r. w sprawie: wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.

ZARZADZENIE Nr 8/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 22.01.2010r. w sprawie: powołania Dyspozytor Gminnego w zakresie dostaw wody w warunkach specjalnych .

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 01.02.2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 Wójta Gminy z dnia 05 . 02.2010r w sprawie: ustalenia dni wolnych w Urzędzie Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Wójta Gminy z dnia 12.02.2010r w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 50/2007 Wójta Gminy Łodygowic z dnia 28.09.2007r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2010 Wójta Gminy z dnia 15.02.2010r w sprawie: ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz ustalenia maksymalnej kwoty ich dofinansowania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Wójta Gminy z dnia 15.02.2010r   w sprawie: przyjęcia procedur przyznawania środków na doskonalenie kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 Wójta Gminy z dnia 15.02.2010r w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji(Przyjęcia Ludności oraz określenia jego zadań) .

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Wójta Gminy z dnia 05.03.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2010 Wójta Gminy z dnia 05.03.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2010 Wójta Gminy z dnia 10.03.2010r w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu działania Komisji Konkursowej Programu Współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2010.

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Wójta Gminy z dnia 17.03.2010r w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za     2009r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2010 Wójta Gminy z dnia 18.03.2010r w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 Wójta Gminy z dnia 19.03.2010r w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej naboru dzieci do Przedszkola Nr 1     im. Ottona Klobusa w Łodygowicach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010 Wójta Gminy z dnia 31.03.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 Wójta Gminy z dnia 08.04.2010r w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej naboru dzieci do Przedszkola Nr 2 w Łodygowicach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2010 Wójta Gminy z dnia 08.04.2010r w sprawie: zmian w regulaminie zakładowego funduszu   świadczeń socjalnych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 Wójta Gminy z dnia 23.04.2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2010 Wójta Gminy z dnia 27.04.2010r w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku- Białej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010r

 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2010 Wójta Gminy z dnia 27.04.2010r w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2010 Wójta Gminy z dnia 08.04.2010r w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Wójta Gminy z dnia 06.05.2010r w sprawie: przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 Wójta Gminy z dnia 06.05.2010r w sprawie: zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2010 Wójta Gminy z dnia 17.05.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Wójta Gminy z dnia 18.05.2010r w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Wójta Gminy z dnia 18.05.2010r w sprawie: przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2010 Wójta Gminy z dnia 20.05.2010r w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Zarzeczu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2010 Wójta Gminy z dnia 21.05.2010r w sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2010 Wójta Gminy z dnia 21.05.2010r w sprawie: powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia w Gminie Łodygowice Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 Wójta Gminy z dnia 21.05.2010r w sprawie: wprowadzenie zmian w zarządzeniu nr 30/FN/2008 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008r w sprawie zasad ewidencji i rozliczania środków z funduszy pomocowych w budżecie Urzędu Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 Wójta Gminy z dnia 24.05.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy z dnia 25.05.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 Wójta Gminy z dnia 25.05.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2010 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010r w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy Łodygowice do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2010 Wójta Gminy z dnia 01.06.2010r w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 42a/2010 Wójta Gminy z dnia 01.06.2010r w sprawie: powołania Komisji Oceny Wniosków złożonych przez Beneficjentów Pomocy w ramach projektu „Na swoim lepiej”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2010 Wójta Gminy z dnia 04.06.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 44/2010 Wójta Gminy z dnia 07.06.2010r w sprawie:   zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 45/2010 Wójta Gminy z dnia 12.06.2010r w sprawie: zatwierdzenia stawek opłat za odbiór i wywóz odpadów stałych z terenu gminy Łodygowice przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 46/2010 Wójta Gminy z dnia 16.06.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Wójta Gminy z dnia 23.06.2010r w sprawie: powołania komisji stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia w nauce.

 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2010 Wójta Gminy z dnia 29.06.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2010 Wójta Gminy z dnia 09.07.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010 Wójta Gminy z dnia 12.07.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 Wójta Gminy z dnia 14.07.2010r w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 2/FN/2010 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 4 stycznia 2010r w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Na swoim lepiej” nr projektu UDA – POKL.06.02.00-24-011/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

ZARZĄDZENIE Nr 52/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 56/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 57/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 58/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 59/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: zmian w budżecie gminy i planach finansowych na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzaniu nr FN/51/2008 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29 sierpnia 208 roku w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2010 Wójta Gminy z dnia 26.07.2010r w sprawie: wprowadzenie instrukcji   Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Łodygowice.

 

ZARZĄDZENIE Nr 63/2010 Wójta Gminy z dnia 30.07.2010r w sprawie:   ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-20 08:20:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-20 09:02:01
  • Liczba odsłon: 4221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3288064]

przewiń do góry