W dniu  21 września  2023 r. o godz. 1200

odbędzie się XLVI SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie  nadanego  tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławnika na kadencję 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję od 2024 do 2027 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Łodygowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta gminy Łodygowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
  z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy domowej w Gminie Łodygowice na lata 2021 – 2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łodygowice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. ,,Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą’’ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

           Łodygowice

         Czesław Wandzel

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Kotajny
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-06 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-18 07:19:50
 • Liczba odsłon: 8110
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3056611]

przewiń do góry