UCHWAŁA NR 406 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łodygowic.

 

UCHWAŁA NR 405 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2578/3 o pow. 408 m2 , położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na parking

 

  UCHWAŁA NR 404 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2582/7 o pow. 176 m2 , położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

 

  UCHWAŁA NR 403 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/385/06 z dnia 21 września 2006r. w sprawie: zakupu działki nr 778 o pow. 34 m2 , położonej w sołectwie Bierna z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

  UCHWAŁA NR 402 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. zmieniającej regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Projektu pn. „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej”.

 

  UCHWAŁA NR 401 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 4052/3 o pow. 148 m2 , położonej w sołectwie Pietrzykowice z przeznaczeniem pod lokalizację stacji hydroforni.

 

UCHWAŁA NR 400 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2572/9 o pow. 282 m2 , położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na parking

 

  UCHWAŁA NR 399 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2587/5 o pow. 46 m2 , położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

 

  UCHWAŁA NR 398 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2588/5 o pow. 35 m2 położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

 

  UCHWAŁA NR 397 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach.

 

  UCHWAŁA NR 395 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w zakresie wspólnej realizacji przez Powiat Żywiecki   oraz Gminy Powiatu Żywieckiego projektu w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 p.n. ”Unia dla rozwoju szkół   Żywiecczyzny”.   

 

  UCHWAŁA NR 394 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/336/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej.

 

  UCHWAŁA NR 393 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006r. zmieniająca regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Projektu pt. „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej”.

 

  UCHWAŁA NR 392 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łodygowice do zatwierdzenia projektu pt. „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej” realizowanego w ramach wniosku o finansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego ujętego w programie: Zintegrowany Program Opresyjny Rozwoju Regionalnego – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w Regionach – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla młodzieży liceum ogólnokształcącego.

 

  UCHWAŁA NR 389 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Łodygowicach.

 

  UCHWAŁA NR 388 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zakupu działek nr 2778/2 o pow. 500 m2 i nr 2582/6 o pow. 500 m2 , położonych   w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na parking oraz poszerzenie drogi gminnej.

 

  UCHWAŁA NR 387 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 2693/2 o pow. 727 m2 , położonej w sołectwie Pietrzykowice z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

  UCHWAŁA NR 385 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 778 o pow. 34 m2 , położonej w sołectwie Bierna z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

  UCHWAŁA NR 384 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zakupu działki nr 4741/3 o pow. 100 m2 , położonej w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

  UCHWAŁA NR 383 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie w drodze bez przetargowej własności lokali Nr 2, Nr 3 i Nr 5 w budynku przy ulicy Żywieckiej Nr 117 w Łodygowicach oraz udzielenia bonifikaty.  

 

   UCHWAŁA NR 382 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

 

  UCHWAŁA NR 381 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zawarcia Porozumienia określającego zasady płatności Gminy Łodygowice na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

 

  UCHWAŁA NR 380 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006r. w sprawie: zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu   „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

 

UCHWAŁA NR 376 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Pana Janusza Gancarczyka

 

UCHWAŁA_NR_375 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z EFS na wyrównanie  szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Równe szanse dla młodzieży wiejskiej.  

 

UCHWAŁA_NR_374 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu równe szanse dla młodzieży wiejskiej.

 

UCHWAŁA_NR_373 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt  na terenie gminy oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.  

 

UCHWAŁA_NR_372 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_371 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

 

UCHWAŁA_NR_370 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie przejęcia od Powiatu żywieckiego zadania w zakresie prowadzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

 

UCHWAŁA_NR_369 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXXV/359/06 z dn. 7.06.2006r.

 

UCHWAŁA_NR_368 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budrzetu..

 

UCHWAŁA_NR_367 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_366 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_365 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  i zbycie w drodze bezprzetargowej  własności lokali przy ul. Żywieckiej..

 

UCHWAŁA_NR_364 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_363  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.07.2006r. w sprawie określenia warunków i trybu ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników  posiadających licencję zawodnika..

 

UCHWAŁA_NR_361 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczeń komunalnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozoju Gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_360 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie".

 

UCHWAŁA_NR_359 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_358 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie zamiaru założenia  Szkoły Podstawowej Nr 3  Specjalnej  i Gimnazjum Nr 3 Specjalnego w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_357 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie przekazania Gminie Łodygowice zadania kompetencji Powiatu żywieckiego  w zakresie prowadzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

 

UCHWAŁA_NR_356 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7.06.2006r. w sprawie uchylenia własnych uchwał nr XXXIII/345/06, XXXIII/346/06, XXXIII/347/06 z dnia 29.03.2006r. , oraz  nr XXXIV/355/06 z dnia 27.04.2006r.

 

UCHWAŁA_NR_355 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2006r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej i Gimnazjum Nr 3 Specjalnego w Łodygowicach.

 

UCHWAŁY_NR_354 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2006r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 

UCHWAŁA_NR_353 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łodygowice za 2005 rok.

 

UCHWAŁA_NR_351  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2005r.

 

UCHWAŁA_NR_350  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego GOK w Łodygowicach za 2005r.

 

UCHWAŁA_NR_344 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

 

UCHWAŁA_NR_343 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS.

 

UCHWAŁA_NR_341 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

UCHWAŁA_NR_340 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego  ds. Ekologii  w Żywcu.

 

UCHWAŁA_NR_339 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego  ds. Ekologii. 

 

UCHWAŁA_NR_338 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie gminy.

 

UCHWAŁA_NR_337 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika GZEASiP do wydawania decyzji w zakresie pomocy materialnej..

 

UCHWAŁA_NR_336 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.03.2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród  za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

 

UCHWAŁA_NR_334 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice.

 

UCHWAŁ_NR_333 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/313/05 z dnia 7.12.2005r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania wysokości czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

 

UCHWAŁA_NR_332 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/311/05 z dnia 7.12.2005r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006r. oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

 

UCHWAŁA_NR_331 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r.  w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolach.

 

UCHWAŁA_NR_330 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. 

 

UCHWAŁA_NR_329 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_322 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.01.2006r. zmieniająca uchwałe nr 311/05 z dnia 7.12.2005r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Fiołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-02 15:52:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 13:08:59
  • Liczba odsłon: 4884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358782]

przewiń do góry