Informacja o sposobie składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie

z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

 

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Łodygowice lub Rady Gminy Łodygowice może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji wymienionych organów.

 

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli, 
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,  
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

  petycje wniesione do Wójta Gminy Łodygowice

  petycje wniesione do Rady Gminy Łodygowice

 

wzór wnioskuInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-03 13:35:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-29 07:32:52
 • Liczba odsłon: 4414
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308298]

przewiń do góry