UCHWAŁY RADY GMINY ŁODYGOWICE

kadencja 2010 - 2014   

 

ROK 2010

 

UCHWAŁA NR 1 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Łodygowice oraz ustalenie składu Komisji Skrutacyjnej

 

UCHWAŁA NR 2 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

UCHWAŁA NR 3 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

UCHWAŁA NR 4 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

UCHWAŁA NR 5 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 6 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 7 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej rady Działalności Pożytku Publicznego

 

  UCHWAŁA NR 8 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

  UCHWAŁA NR 9 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

  UCHWAŁA NR 11 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVI/330/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

  UCHWAŁA NR 12 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

  UCHWAŁA NR 13 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 14 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2011

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

          Tabela nr 1

          Tabela nr 2

          Tabela nr 3

          Tabela nr 3a

          Tabela nr 4

          Tabela nr 5

          Tabela nr 6

          Tabela nr 7

          Tabela nr 8

          Tabela nr 9

          Tabela nr 10

 

  UCHWAŁA NR 15 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw w Gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 16 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 17 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Łodygowice na 2011 rok

 

  UCHWAŁA NR 18 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Łodygowice na 2011 rok

 

  UCHWAŁA NR 19 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

  UCHWAŁA NR 20 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice

         Załącznik  

 

  UCHWAŁA NR 21 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łodygowice

 

 

ROK 2011

 

  UCHWAŁA NR 22 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wystąpienia Gminy Łodygowice ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

  UCHWAŁA NR 23 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Łodygowice doprowadzanych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 

  UCHWAŁA NR 24 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Łodygowice jest organem prowadzonym

 

  UCHWAŁA NR 25 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/234/09 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 roku

 

  UCHWAŁA NR 26 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 27 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

  UCHWAŁA NR 28 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 29 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

          Załącznik nr 3

 

  UCHWAŁA NR 30 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

 

  UCHWAŁA NR 31 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków…

 

  UCHWAŁA NR 32 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 33 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 34 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 35 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 36 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 37 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 38 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

  UCHWAŁA NR 39 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

  UCHWAŁA NR 41 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Bierna

 

  UCHWAŁA NR 42 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

  UCHWAŁA NR 43 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

  UCHWAŁA NR 44 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/377/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok

 

  UCHWAŁA NR 45 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Katowice dotyczące pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego

 

UCHWAŁA NR 46 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 47 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu konsultacji społecznych przy nadawaniu statutów Sołectw w Gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 48 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 49 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

  UCHWAŁA NR 50 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

  UCHWAŁA NR 51 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Łodygowicach za 2010 rok

 

  UCHWAŁA NR 52 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK w Łodygowicach za 2010 rok

 

  UCHWAŁA NR 53 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

          Załącznik nr 1

           Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 55 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 

  UCHWAŁA NR 54 Rady Gminy Łodygowice z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

          tabela 3

          tabela 3a

          tabela 5

          tabela 6

          tabela 7

           tabela 8

          załącznik 1

          załącznik 2

 

  UCHWAŁA NR 56 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

  UCHWAŁA NR 57 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Łodygowice Górne

 

  UCHWAŁA NR 58 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Łodygowice pn. „Żyjmy bezpiecznie”

          Załacznik

 

  UCHWAŁA NR 59 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zniesienie urzędowej nazwy „Duraje” jako części wsi Łodygowice

  UCHWAŁA NR 60 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego

 

  UCHWAŁA NR 61 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/349/2010 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

 

  UCHWAŁA NR 62 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/347/2010 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej

 

  UCHWAŁA NR 63 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakupu działek położonych w sołectwie Pietrzykowice

 

  UCHWAŁA NR 64 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 

  UCHWAŁA NR 65 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

         Załacznik nr 1

         Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 66 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

          tabela 3

          tabela 3a

          tabela 4

          tabela 5

          tabela 6

          załącznik nr 1

 

  UCHWAŁA NR 67 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakupu działek położonych w sołectwie Pietrzykowice

 

UCHWAŁA NR 68 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków na dofinansowanie projektu pt. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Pietrzykowicach”

 

UCHWAŁA NR 69 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków na dofinansowanie projektu pt. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Łodygowicach”

 

  UCHWAŁA NR 70 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków na dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie centrum wsi Pietrzykowice”

 

  UCHWAŁA NR 71 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

  UCHWAŁA NR 72 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011- 2028”

          załącznik nr 1

           załącznik nr 2

          objaśnienia do uchwały

 

  UCHWAŁA NR 73 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

  UCHWAŁA NR 74 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych

 

  UCHWAŁA NR 75 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych

 

  UCHWAŁA NR 76 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2011 r. zadania pn. „Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Żylica w miejscowości Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 77 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków na dofinansowanie projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej”

 

  UCHWAŁA NR 78 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

  UCHWAŁA NR 79 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

         załącznik nr 1

         załacznik nr 2

         objaśnienia do uchwały

 

  UCHWAŁA NR 80 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

  UCHWAŁA NR 81 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach”

 

  UCHWAŁA NR 82 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łodygowice na lata 2011- 2015”

          załącznik

 

  UCHWAŁA NR 83 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Łodygowice w sprawie utworzenia nowego sołectwa Łodygowice Górne”

 

  UCHWAŁA NR 84 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia w sprawie wspólnej realizacji w 2011 r. zadania pn. „Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Żylica w km 2+000 – 2+400 w miejscowości Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 85 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

         Tabela nr 3

         Tabela nr 3a

         Tabela nr 4

         Tabela nr 5

         Tabela nr 6

         Tabela nr 7

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 86 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

         Załącznik nr 1

         Załacznik nr 2

 

 

  UCHWAŁA NR 87 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników na kadencję 2012-2015

 

  UCHWAŁA NR 88 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 89 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2012-2015

 

  UCHWAŁA NR 90 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw w Gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 91 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 92 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Łodygowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 

  UCHWAŁA NR 93 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

         Załacznik nr 1

         Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 94 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 95 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 96 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o wyniku konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Łodygowice Górne

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 97 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

         Załącznik nr 1

         Załącznik nr 3

         Załącznik nr 4

         Załącznik nr 5

         Załącznik nr 6

         Załącznik nr 7

 

  UCHWAŁA NR 98 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

 

  UCHWAŁA NR 99 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

  UCHWAŁA NR 100 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 101 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 102 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 103 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 104 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2012 rok”

 

  UCHWAŁA NR 105 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na 2012 rok

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 106 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2012 rok

         Zaącznik

 

  UCHWAŁA NR 107 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Pietrzykowice

 

  UCHWAŁA NR 108 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakupu działki położonej w Zarzeczu

 

  UCHWAŁA NR 109 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łodygowice prawa własności działek

 

  UCHWAŁA NR 110 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łodygowice

         Załacznik

 

  UCHWAŁA NR 111 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 112 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 113 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 114 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

          Tabela nr 2

          Tabela nr 3

          Tabela nr 3a

          Tabela nr 4

          Tabela nr 5

          Tabela nr 6

          Tabela nr 7

 

  UCHWAŁA NR 115 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

         Załacznik nr 1

         Załacznik nr 2

 

 

  UCHWAŁA NR 116 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2012 rok”

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 117 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2012 r.

         Załacznik

 

  UCHWAŁA NR 118 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Łodygowice na 2012 r.

 

  UCHWAŁA NR 119 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łodygowice prawa własności działki.

 

  UCHWAŁA NR 120 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 121 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Klubu Dziecięcego im. Ottona Klobusa w Łodygowicach.

 

  UCHWAŁA NR 122 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Łodygowice w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki.

 

  UCHWAŁA NR 123 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym im. Ottona Klobusa w Łodygowicach.

 

  UCHWAŁA NR 124 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2012.

         Tabela nr 1

         Tabela nr 2

         Tabela nr 3

         Tabela nr 3a

         Tabela nr 4

         Tabela nr 5

         Tabela nr 6

         Tabela nr 7

         Tabela nr 8

         Tabela nr 9

         Załącznik nr 1

         Załacznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 125 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2012 - 2028

          Załącznik nr 1

          Załacznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 126 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków na dofinansowanie projektu „Remont sali biesiadnej w Biernej”

 

  UCHWAŁA NR 127 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

          Tabela nr 3

          Tabela nr 3a

          Tabela nr 4

          Tabela nr 5

          Tabela nr 6

          Tabela nr 7

           Załącznik nr 1

           Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 128 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2011-2028

 

  UCHWAŁA NR 129 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne

 

    UCHWAŁA NR 130 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne

 

    UCHWAŁA NR 131 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne

 

    UCHWAŁA NR 132 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne

 

    UCHWAŁA NR 133 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Klubowi dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach

 

    UCHWAŁA NR 134 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

    UCHWAŁA NR 135 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia dodatkowych płatności na realizację pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza II”

 

    UCHWAŁA NR 136 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

        Tabela nr 3

        Tabela nr 3a

        Tabela nr 4

        Tabela nr 5

        Tabela nr 6

        Tabela nr 10

        Załącznik nr 1

        Załącznik nr 2

 

    UCHWAŁA NR 137 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2012-2028

         Załącznik nr 1

         Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 138 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 139 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 140 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 141 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 142 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 143 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 144 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania imienia Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 145 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2012 roku

 

  UCHWAŁA NR 146 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łodygowicach na rzecz Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 147 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 148 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pietrzykowicach na rzecz Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 149 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały rady Gminy Łodygowice nr VI/43/2011 z 6 czerwca 2011 r. dotyczącej opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

 

  UCHWAŁA NR 150 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2012/2013 oraz dopłaty do 1 m 3 wody

         Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 151 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 152 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

         tabela nr 3

         tabela nr 3a

         tabela nr 4

         tabela nr 5

         tabela nr 6

         załacznik nr 1

 

    UCHWAŁA NR 154 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2011 r.

 

    UCHWAŁA NR 155 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2011 r.

 

    UCHWAŁA NR 156 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka kultury w Łodygowicach za 2011 r.

 

    UCHWAŁA NR 157 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2011 r.

 

    UCHWAŁA NR 158 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Pietrzykowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pietrzykowicach

 

    UCHWAŁA NR 159 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach

         Załacznik

 

    UCHWAŁA NR 160 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2012 roku

 

    UCHWAŁA NR 161 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny

 

    UCHWAŁA NR 162 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym własności lokali mieszkalnych

 

    UCHWAŁA NR 163 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 164 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym własności lokali mieszkalnych

    UCHWAŁA NR 165 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 166 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym własności garaży

    UCHWAŁA NR 167 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

  UCHWAŁA NR 168 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 

  UCHWAŁA NR 169 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

           tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

          tabela nr 7

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

      UCHWAŁA NR 171 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska co do przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym

 

  UCHWAŁA NR 172 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia zadania własnego gminy Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 173 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 174 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 175 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości o nr 6394/2 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 176 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości o nr 6394/3 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 177 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości o nr 6394/4 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 178 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości o nr 6394/5 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 179 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości o nr 6394/7 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 180 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr XVI/167/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

  UCHWAŁA NR 181 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 

  UCHWAŁA NR 182 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia realizacji w 2012 r. zadania PN. „Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Żylica w km 3+300 - 3+500 w m. Łodygowice Gm. Łodygowice pow. Żywiecki, woj. Śląskie - związanego z ochroną infrastruktury gminnej”

 

  UCHWAŁA NR 183 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia realizacji w 2012 r. zadania pn. „Zabezpieczenie brzegów pot. Bez nazwy (dopływ pot. Wieśnik) w km 0+500 - 0+600 w m. Łodygowice Gm. Łodygowice pow. Żywiecki, woj. Śląskie - związanego z ochroną infrastruktury gminnej”

 

  UCHWAŁA NR 184 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

  UCHWAŁA NR 185 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych

 

  UCHWAŁA NR 186 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/92/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2011 w sprawie współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Łodygowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej

 

  UCHWAŁA NR 187 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

 

  UCHWAŁA NR 188 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

         tabela nr 3

         tabela nr 3a

         tabela nr 4

         tabela nr 5

         tabela nr 6

         tabela nr 7

         załącznik nr 1

 

  UCHWAŁA NR 190 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

 

  UCHWAŁA NR 191 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 192 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

 

  UCHWAŁA NR 193 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

          tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

          tabela nr 7

          załącznik nr 1

  UCHWAŁA NR 195 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach oraz utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

  UCHWAŁA NR 196 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 197 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 198 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie nabycia działki nr 1567/2 położonej w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 199 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zamiany działek położonych w sołectwie Pietrzykowice

 

  UCHWAŁA NR 200 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łodygowice projektu pod nazwą „E_Integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja”…

 

  UCHWAŁA NR 201 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Łodygowice w zakresie telekomunikacji

 

  UCHWAŁA NR 202 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

          tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

          tabela nr 7

          załącznik nr 1

 

  UCHWAŁA NR 204 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

 

  UCHWAŁA NR 205 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

 

  UCHWAŁA NR 206 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

  UCHWAŁA NR 207 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

 

  UCHWAŁA NR 208 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

  UCHWAŁA NR 209 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  UCHWAŁA NR 210 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych

  UCHWAŁA NR 211 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XLI/368/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Pietrzykowice.

 

  UCHWAŁA NR 212 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie  ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Łodygowicach.

  UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

  UCHWAŁA NR 214 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 215 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łodygowice na 2013 r.

 

  UCHWAŁA NR 216 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

  UCHWAŁA NR 217 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu w sprawie określenia dodatkowych płatności na realizację projektu pn. " Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - faza II"

 

  UCHWAŁA NR 218 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

          tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

           tabela nr 7

          tabela nr 8

          załącznik nr 1

 

 

  UCHWAŁA NR 220 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 221 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 222 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2013 rok”

 

  UCHWAŁA NR 223 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia realizacji w 2012 r. zadania pn. „Remont części umocnień brzegów pot. Wieśnik w km 1+490 - 1+505 oraz 1+770 - 1+800 w m. Pietrzykowice, Gm. Łodygowice, pow. Żywiecki, woj. Śląskie - związanego z ochroną infrastruktury publicznej”

 

  UCHWAŁA NR 224 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013

 

  UCHWAŁA NR 225 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013

 

  UCHWAŁA NR 226 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łodygowice projektu pod nazwą „E_Integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Łodygowice do tego projektu

 

  UCHWAŁA NR 227 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

          tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

          tabela nr 7

          tabela nr 8

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 229 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Łodygowice na 2013 r

 

  UCHWAŁA NR 230 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łodygowice na 2013 r.

 

  UCHWAŁA NR 231 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

  UCHWAŁA NR 232 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik

 

  UCHWAŁA NR 233 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

  UCHWAŁA NR 234 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określeniu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  UCHWAŁA NR 235 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

  UCHWAŁA NR 236 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które jedynie częściowo są zamieszkałe przez mieszkańców.

 

  UCHWAŁA NR 237 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 238 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 239 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości składki na utrzymanie bieżące Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2013 r. oraz nadzorowanej instytucji w latach 2013 - 2015

          załącznik

 

  UCHWAŁA NR 240 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Łodygowice na rok 2013

          tabela nr 1

          tabela nr 2

          tabela nr 3

          tabela nr 3a

          tabela nr 4

          tabela nr 5

          tabela nr 6

          tabela nr 7

          tabela nr 8

          tabela nr 9

          tabela nr 10

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 244 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

 

  UCHWAŁA NR 245 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 246 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 247 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 248 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 249 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 250 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 251 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 252 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 253 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 254 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 255 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 256 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

  UCHWAŁA NR 257 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym własności boksu garażowego nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 258 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym własności lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 259 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Żywieckiej 117 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 260 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

  UCHWAŁA NR 261 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 262 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

  UCHWAŁA NR 263 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 264 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku

 

  UCHWAŁA NR 265 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łodygowice projektu pod nazwą „E-integracja seniorów w Gminie Łodygowice”...

 

  UCHWAŁA NR 266 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/239/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28.12.2012 r.   w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości składki na utrzymanie bieżące Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2013 r. oraz nadzorowanej inwestycji w latach 2013-2015

 

  UCHWAŁA NR 267 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

  UCHWAŁA NR 268 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Łodygowice akcji lub udziałów Gminy Łodygowice w spółkach prawa handlowego

 

  UCHWAŁA NR 269 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 

  UCHWAŁA NR 270 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 271 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów

 

  UCHWAŁA NR 272 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 274 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 275 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 276 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 277 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 278 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013-2028.

 

  UCHWAŁA NR 279 Rady Gminy Łodygowice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

          załącznik nr 1

          tab nr 3

          tab nr 3a

           tab nr 4

          tab nr 5

          tab nr 6

 

 

  UCHWAŁA NR 280 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 281 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 282 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 283 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2012 rok

 

  UCHWAŁA NR 284 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 285 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łodygowice

  UCHWAŁA NR 286 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr II/9/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 287 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

 

  UCHWAŁA NR 288 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice

         Załącznik nr 1

         Załącznik nr 2

         Załącznik nr 3

         Załącznik nr 4

 

  UCHWAŁA NR 289 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

         Załącznik nr 1

         Załącznik nr 2

 

  UCHWAŁA NR 290 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  UCHWAŁA NR 291 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zakupu działek 2736/5, 2736/1, 2736/8, 2736/9 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 292 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zakupu działek 3356/2, 3357/2, 3358/1 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 293 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zakupu działki 3351/7, w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 294 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek położonych w sołectwie Zarzecze

 

  UCHWAŁA NR 295 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej 40 w Zarzeczu

          Załącznik  

 

  UCHWAŁA NR 296 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

 

  UCHWAŁA NR 297 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 298 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 299 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 300 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXI/222/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2013 rok”

 

  UCHWAŁA NR 301 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

 

  UCHWAŁA NR 302 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  UCHWAŁA NR 303 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Youngster w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 

  UCHWAŁA NR 304 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 305 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 306 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu realizacji projektu

 

  UCHWAŁA NR 307 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - faza II”

 

  UCHWAŁA NR 309 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 310 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011r,. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym im. Ottona Klobusa w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 311 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 312 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 313 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

  UCHWAŁA NR 314 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym własności lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 315 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym własności boksu garażowego nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 316 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

 

  UCHWAŁA NR 317 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziałów w działce 1691 położonej w Łodygowicach na rzecz współwłaścicieli

 

  UCHWAŁA NR 318 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki 1690 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 319 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki 300/3 położonej w Zarzeczu

 

  UCHWAŁA NR 320 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Łodygowice w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w   Żywcu oraz zgody na wystąpienie Gminy Łodygowice ze spółki

 

  UCHWAŁA NR 321 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „ Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

  UCHWAŁA NR 322 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

  UCHWAŁA NR 323 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013-2028

 

  UCHWAŁA NR 324 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 325 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

  UCHWAŁA NR 326 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie p odziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

  UCHWAŁA NR 327 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jego przyznawania

 

  UCHWAŁA NR 328 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 329 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zakupu działki 3465/3 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 330 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łodygowice prawa własności działek

 

  UCHWAŁA NR 331 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łodygowice prawa własności działek

 

  UCHWAŁA NR 332 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste

 

  UCHWAŁA NR 333 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

 

  UCHWAŁA NR 334 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 335 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

  UCHWAŁA NR 336 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

  UCHWAŁA NR 337 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

 

  UCHWAŁA NR 338 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

 

  UCHWAŁA NR 339 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013-2028

 

  UCHWAŁA NR 340 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

 

  UCHWAŁA NR 341 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 342 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Łodygowice na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 343 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 344 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego z Gminami Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy – Wieprz, Świnna oraz z Gminą Czernichów, dotyczącego przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec.

 

  UCHWAŁA NR 345 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

 

  UCHWAŁA NR 346 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013-2028.

 

  UCHWAŁA NR 347 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 

  UCHWAŁA NR 348 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028

 

  UCHWAŁA NR 349 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 350 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

 

  UCHWAŁA NR 351 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami.

 

  UCHWAŁA NR 352 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zakupu działki 4656/4 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 353 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zakupu działek 4644/16 i 4644/18 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 354 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

 

   UCHWAŁA NR 355 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

  UCHWAŁA NR 356 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013-2028

 

  UCHWAŁA NR 357 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Łodygowice na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

  UCHWAŁA NR 358 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Łodygowice na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

  UCHWAŁA NR 359 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 

  UCHWAŁA NR 360 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/312/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24.09.2013 roku w sprawie   ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 361 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

  UCHWAŁA NR 362 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

  UCHWAŁA NR 363 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego program u osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 

  UCHWAŁA NR 364 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

  UCHWAŁA NR 365 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 366 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy   Łodygowice nieruchomości gruntowych położonych w Łodygowicach.

 

  UCHWAŁA NR 367 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy   Łodygowice nieruchomości gruntowych położonych w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 368 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

 

  UCHWAŁA NR 369 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zakupu działki 4244 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 370 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 371 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2014 r

 

  UCHWAŁA NR 372 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 373 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego z Gminami Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz z Gminą Czernichów, dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec

 

  UCHWAŁA NR 374 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 375 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju   Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2020

 

  UCHWAŁA NR 376 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łodygowice na lata 2014-2024 oraz Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gminie   Łodygowice na lata 2014 – 2016

 

  UCHWAŁA NR 377 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

  UCHWAŁA NR 378 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej

 

  UCHWAŁA NR 379 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 380 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

  UCHWAŁA NR 381 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwo Bierna i Zarzecze

 

  UCHWAŁA NR 382 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 383 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Pietrzykowice.

 

  UCHWAŁA NR 384 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

  UCHWAŁA NR 385 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 386 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki 300/3 położonej w zarzeczu oraz sprzedaż domku letniskowego znajdującego się na działce oddawanej w użytkowanie wieczyste

 

  UCHWAŁA NR 387 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia w sprawie określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - faza II”

 

  UCHWAŁA NR 388 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 389 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 390 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2013r

 

  UCHWAŁA NR 391 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

 

  UCHWAŁA NR 392 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 393 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2013 rok

 

  UCHWAŁA NR 394 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/306/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu realizacji projektu

 

  UCHWAŁA NR 395 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

 

  UCHWAŁA NR 396 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - faza II”

 

  UCHWAŁA NR 397 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

  UCHWAŁA NR 398 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków pochodzących że środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pt. „Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim”

 

  UCHWAŁA NR 399 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie z miany Uchwały nr XXIII/256/2013 RG w Łodygowicach z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

  UCHWAŁA NR 400 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 401 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łodygowice oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

          UCHWAŁA NR 264 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały nr XXX/401/2014 RG

 

  UCHWAŁA NR 402 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/338/2013 RG w Łodygowicach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

 

  UCHWAŁA NR 403 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łodygowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

 

 

  UCHWAŁA NR 405 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

  UCHWAŁA NR 406 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 407 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

  UCHWAŁA NR 408 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zakupu działki 6203/3 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 409 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zakupu działek 5393/6, 5387/8, 5387/10, 5393/4, 5394, 5387/3, 5387/5 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 410 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zakupu działek 6223/1, 6221/2 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 411 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zakupu działki 6222/3 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 412 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zakupu działki 6221/5 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 413 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki 2551 położonej w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 414 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Łodygowice w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w   Żywcu oraz zgody na wystąpienie Gminy Łodygowice ze spółki

 

  UCHWAŁA NR 415 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg w sołectwach Łodygowice i Zarzecze do kategorii dróg gminnych

 

  UCHWAŁA NR 416 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

  UCHWAŁA NR 417 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu ERASMUS+ w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

  UCHWAŁA NR 418 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 419 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 420 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowie

 

  UCHWAŁA NR 421 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie realizacji zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

  UCHWAŁA NR 422 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie realizacji zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

  UCHWAŁA NR 423 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 424 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-09 10:00:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 08:15:12
  • Liczba odsłon: 10662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3282081]

przewiń do góry