UCHWAŁA NR 300 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 301 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach w Przedszkole Publiczne nr 3 w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 302 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego nr 2 Łodygowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 303 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łodygowice oraz członkom rad sołeckich

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 304 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 305 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Księdza Marszałka

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 306 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łąkowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 307 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działek 6678/16, 6678/18, 6678/20 położonych w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 308 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Łodygowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 1237/1 i 1237/2 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 309 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Żywieckiego na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 350/5, działki nr 342/3, działki nr 340/5, działki 330/3 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 310 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2022 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 311 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 312 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 313 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 314 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 315 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 316 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 317 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 318 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości 2520/1 o pow. 0,1356 ha obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 319 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 320 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 321 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 322 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 323 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont konserwatorski wieży kościelnej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 324 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania gatunków inwazyjnych na obszarze Gminy Łodygowice na lata 2022-2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 325 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 326 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy  ulica „Lawendowa”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 327 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Bierna i Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 328 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 329 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 330 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 331 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2021 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 332 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 333 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 334 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 335 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice  w roku szkolnym 2022/2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 336 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/370/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów z późn. zm.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 337 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 338 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jeżynowa” w sołectwie Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 339 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 340 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 341 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 342 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 343 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 344 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 345 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/302/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 346 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 347 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Łodygowice, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 348 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 349 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 350 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Żywieckiego na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 360/6 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 351 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Łodygowice działki nr 6667/22 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 352 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości składającej się z działek nr 1453
o pow. 1,13 ha, 1454 o pow. 0,50 ha, 1455 o pow. 0,49 ha obręb Bierna gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 353 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice zadania Województwa Śląskiego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej w granicach Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 354 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie ulicy Łagodnej w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 355 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 356 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 357 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 358 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 359 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XIX/201/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łodygowice na lata 2021-2025

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 360 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 361 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 362 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 363 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 364 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 365 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 366 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 367 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 368 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 369 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/177/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 370 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/350/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 371 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 2854/2, 2919/4 obręb Pietrzykowice ad. Żywiec gmina Żywiec

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 372 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 373 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 374 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 375 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 376 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 377 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2023.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 378 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 379 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/310/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2022 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 380 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Łodygowice nazwy  ulica „Przyjazna”.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 381 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 382 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 383 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-09 11:04:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-01 07:48:46
  • Liczba odsłon: 1357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2866614]

przewiń do góry