UCHWAŁA NR 300 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 301 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach w Przedszkole Publiczne nr 3 w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 302 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego nr 2 Łodygowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 303 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łodygowice oraz członkom rad sołeckich

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 304 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 305 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Księdza Marszałka

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 306 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łąkowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 307 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działek 6678/16, 6678/18, 6678/20 położonych w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 308 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Łodygowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 1237/1 i 1237/2 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 309 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Żywieckiego na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 350/5, działki nr 342/3, działki nr 340/5, działki 330/3 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 310 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2022 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 311 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 312 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 313 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 314 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 315 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 316 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 317 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 318 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości 2520/1 o pow. 0,1356 ha obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 319 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 320 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 321 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 322 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 323 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont konserwatorski wieży kościelnej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 324 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania gatunków inwazyjnych na obszarze Gminy Łodygowice na lata 2022-2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 325 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 326 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy  ulica „Lawendowa”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 327 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Bierna i Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 328 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 329 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 330 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 331 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2021 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 332 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 333 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 334 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 335 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice  w roku szkolnym 2022/2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 336 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/370/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów z późn. zm.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 337 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 338 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jeżynowa” w sołectwie Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 339 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 340 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 341 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 342 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 343 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 344 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 345 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/302/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 346 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 347 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Łodygowice, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 348 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 349 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 350 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Żywieckiego na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 360/6 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 351 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Łodygowice działki nr 6667/22 obręb Łodygowice gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 352 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości składającej się z działek nr 1453
o pow. 1,13 ha, 1454 o pow. 0,50 ha, 1455 o pow. 0,49 ha obręb Bierna gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 353 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice zadania Województwa Śląskiego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej w granicach Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 354 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie ulicy Łagodnej w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 355 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 356 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 357 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 358 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 359 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XIX/201/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łodygowice na lata 2021-2025

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 360 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 361 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 362 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 363 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 364 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 365 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 366 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 367 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 368 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 369 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/177/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 370 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/350/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 371 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 2854/2, 2919/4 obręb Pietrzykowice ad. Żywiec gmina Żywiec

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 372 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 373 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 374 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 375 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 376 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 377 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2023.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 378 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 379 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/310/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2022 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 380 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Łodygowice nazwy  ulica „Przyjazna”.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 381 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 382 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 383 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 384 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2023 rok.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 385 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łodygowice na lata 2023 – 2025

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 386 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 387 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 388 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 389 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 390 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 391 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2023 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 392 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 393 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska –Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 394 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego zasad prowadzenia i współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej

     Wynik głosowania

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-09 11:04:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-18 15:42:36
  • Liczba odsłon: 3986
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308197]

przewiń do góry