UCHWAŁA NR 1 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 2 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 3 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 4 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 5 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania: Komisja Rewizyjna Komisja Skarg i Wniosków Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu , Komisja Infrastruktury i Zasobów Naturalnych  


UCHWAŁA NR 6 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Powołania składów osobowych stałych komisji rady Gminy Łodygowice
    Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 7 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 8 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 9 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2019

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zakupu działki 4146/1 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice.

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 11 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Łodygowice.

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 12 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 13 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 14 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy   Łodygowice

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 15 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018-2028

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 16 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

     Wynik głosowania


Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2019 rok

     Wynik głosowania

 

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany powołanych składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych

     Wynik głosowania

 

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

     Wynik głosowania

 

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych

     Wynik głosowania


Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Łodygowice

        Wynik głosowania


Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nadawania Statutów Sołectw w Gminie Łodygowice

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019- 2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy – działki o nr 6678/3 oraz 6678/8

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy - działka o nr 6394/7

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018-2028

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028.

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2019 r.

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

       Wynik głosowania


Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska –Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

       Wynik głosowaniaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-05 10:31:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 13:25:56
  • Liczba odsłon: 2667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308229]

przewiń do góry