W dniu 21 czerwca 2017 r. Rada Gminy Łodygowice podjęła uchwałę Nr XXIV/279/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Bierna i Zarzecze.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 lipca 2017 r. (znak pisma: NR IFIII.4131.1.82.2017) Wojewoda Śląski stwierdził nieważność ww. uchwały stwierdzając, że została ona podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania w kwestiach wymienionych w rozstrzygnięciu.

W związku z powyższym organ sporządzający plan dokonał zmian w tekście i na rysunku projektu planu, m. in. poprzez:

1)     wykreślenie z tekstu planu ustaleń kwestionowanych w rozstrzygnięciu, tj.:

a)     zapisu §6 ust. 2 pkt 2 lit. c, o treści:

c) pasy ochronne, o których mowa w lit. b nie dotyczą terenów zabudowy 3MN/ML, 6MN/ML, 10MN/ML, w których ograniczenia sytuowania zabudowy wzdłuż cieków wynikają z wyznaczonej linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b)     zapisu §26 pkt 2 lit. a, dotyczącego dopuszczenia na terenach lasów użytkowania rolniczego, z wykluczeniem upraw szklarniowych i cieplarnianych oraz zabudowy zagrodowej,

c)      zapisu §28 pkt 2 lit. b, dotyczącego dopuszczenia zalesienia na terenach zieleni,

2)     zmianę przeznaczenia terenów zabudowy usługowej, oznaczonej pierwotnie symbolami 5U - 7U, na tereny usług turystycznych, oznaczone symbolami 5UT - 7UT,

3)     zwiększenia udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych symbolami: MU, ML, U, UT, PU, P, US i ZP,

4)     określenie minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych dla zabudowy letniskowej,

5)     zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego pierwotnie symbolem 5UT na teren zieleni, oznaczony symbolem 13Z oraz zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego pierwotnie symbolem 6UT na teren usług sportu, oznaczony symbolem 3US, jednocześnie nie określając obsługi komunikacyjnej tych terenów,

6)     wprowadzenie na rysunku planu, na terenie oznaczonym symbolem 3U,   czytelnego oznaczenia granicy dopuszczonej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej   2000 m 2 .

Jednocześnie dokonano powtórnej analizy zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami studium i dokonano następujących zmian i uzupełnień:

-        na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej MN/ML dopuszczono usługi nieuciążliwe oraz określono zasady ich realizacji, jednocześnie w §3 zamieszczając definicję usług nieuciążliwych,

-        ponadto z §3 wykreślono definicję usług zakwaterowania rekreacyjnego (z uwagi na brak użycia tego pojęcia w projekcie planu) oraz zmieniono definicję usług zakwaterowania turystycznego na definicję usług turystyki,

-        doprecyzowano przeznaczenia terenów MU, m. in. poprzez wykreślenie zabudowy wielorodzinnej,

-        z przeznaczeń dopuszczonych w terenach U wykreślono przeznaczenia takie jak: usługi zakwaterowania turystycznego, zabudowę letniskową na terenach oznaczonych symbolami 5U - 7U, obsługę pasażerskiego transportu zbiorowego, nieuciążliwą działalność produkcyjną i wytwórczą prowadzoną w budynku,

-        na terenach UT zmieniono zakres przeznaczeń, w tym na terenach 3UT i 4UT dopuszczono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo - usługową, w zakresie usług turystyki, sportu, rekreacji, kultury, rozrywki, zdrowia, odnowy biologicznej, gastronomii i handlu; dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wynika z pozwoleń na budowę wydanych na podstawie ustaleń obowiązującego planu,

-        na terenach zieleni urządzonej ZP - wielkość powierzchni zabudowy i udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej ustalono w odniesieniu do terenu (pierwotnie do działki budowlanej)

Wprowadzenie ww. zmian powoduje, iż projekt planu zostaje ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie trwać przez 21 dni roboczych, tj. od 28 sierpnia 2017r. do 25 września 2017r., o czym poinformowano ogłoszeniem w prasie lokalnej i obwieszczeniem, na 7 dni przed terminem wyłożenia, w tym również o możliwości składania uwag do projektu planu w terminie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. do dnia 9 października 2017r. oraz o przeprowadzeniu dyskusji   publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, która odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. o godz. 13:00


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Bierna i ZarzeczeInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sabina Kapłon
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 09:12:04
  • Liczba odsłon: 1754
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358820]

przewiń do góry