W dniu 21 września  2023 r.  o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 4. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławnika na kadencję 2024-2027,
 5. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych,
 6. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję od 2024 do 2027 r.
 7. przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
 8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2024,
 9. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji,
 10.  przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy domowej w Gminie Łodygowice na lata 2021 – 2025,
 11. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łodygowice,
 12. zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. ,,Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą’’ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
 13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031,
 14.  zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie.

                                       Przewodnicząca                                                 Przewodniczący

                                       Komisji Oświaty,                                                Komisji Budżetu, Finansów

                                       Kultury i Sportu                                                 i  Rozwoju Gospodarczego

                                  Anna Wandzel-Tarnawa                                  Sławomir Sołtysik  

            

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-23 19:41:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-18 07:21:43
 • Liczba odsłon: 2477
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3056468]

przewiń do góry