UCHWAŁA NR 210 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 211 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego zasad prowadzenia i współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 212 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie rozwiązania porozumienia komunalnego dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia komunalnego z Miastem Żywiec dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 214 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Spółki Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach, na lata 2021-2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 215 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 216 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 217 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 218 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadań publicznych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 219 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 220 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 221 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 lutego 2021 r.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 222 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 223 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 224 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 225 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 226 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 227 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2021 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 228 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 229 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 230 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów szkól i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 231 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 232 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 233 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 marca 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 234 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 235 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 236 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z drugiej raty i zwrotu części opłaty -pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 237 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 238 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 239 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 240 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 241 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 242 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2020 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 243 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 244 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice w roku szkolnym 2021/2022.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 245 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 246 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 247 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 248 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 84/1 położonej w Zarzeczu w trybie bezprzetargowym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 249 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łodygowice nieruchomości oznaczonej nr 6511/9 położonej w Łodygowicach na mienie komunalne

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 250 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Elektryków” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 251 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Liliowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 252 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2021 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 253 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 254 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 255 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 256 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 257 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Ks. A. Wąchala

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 258 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice  przy ulicy Ks. A. Wąchala

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 259 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie ulicy Łagodnej w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 260 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pietrzykowicach

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 261 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Województwa Śląskiego zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 262 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/370/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów z późn. zm.

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 263 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 264 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 265 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice dla Województwa Śląskiego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 266 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 września 2021r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 267 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 268 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki 240/21 położonej w Zarzeczu

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 269 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Księdza Marszałka

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 270 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029. 

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 271 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 272 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 273 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Łodygowice na rok 2022

 

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 274 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 275 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zarzecze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 276 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bierna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 277 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 278 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 279 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 280 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy  Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 281 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 282 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 283 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 284 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/177/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 285 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/194/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 286 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/181/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 287 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia dodatkowych płatności na realizację projektu pn. " Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza IIA"

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 288 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 289 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 290 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2022 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 291 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 292 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 293 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 294 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 295 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 296 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 297 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2022 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 298 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 299 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska –Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

     Wynik głosowania

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-16 17:30:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 13:00:14
  • Liczba odsłon: 3320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3047579]

przewiń do góry