UCHWAŁA NR 1 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

  UCHWAŁA NR 2 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 3 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 4 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

  UCHWAŁA NR 5 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze wiceprzewodniczących Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 6 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 7 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 8 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 9 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

  UCHWAŁA NR 10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie o kreślenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łodygowice   oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

  UCHWAŁA NR 11 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki 1690 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 12 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu ERASMUS+ w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

  UCHWAŁA NR 13 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie z miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028

 

  UCHWAŁA NR 14 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

  UCHWAŁA NR 15 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie  powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy   Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 16 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2015

 

  UCHWAŁA NR 17 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Łodygowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących współfinansowania związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw.

 

  UCHWAŁA NR 18 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu w ramach Funduszu   Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

  UCHWAŁA NR 19 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028.

 

  UCHWAŁA NR 20 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 21 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 22 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Łodygowice w pasie dróg powiatowych

 

  UCHWAŁA NR 23 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 24 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łodygowicach nr XX/185/08 z 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienie Gminy Łodygowice do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Żywiecki Raj”.

 

  UCHWAŁA NR 25 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028.

 

  UCHWAŁA NR 26 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 27 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 28 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2015

 

  UCHWAŁA NR 29 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 30 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami.

 

  UCHWAŁA NR 31 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

 

  UCHWAŁA NR 32 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 33 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łodygowice do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łodygowice, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

 

  UCHWAŁA NR 34 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2015.

 

  UCHWAŁA NR 35 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027.

 

  UCHWAŁA NR 36 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie z mian w budżecie gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 37 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2015 rok.

 

  UCHWAŁA NR 38 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łodygowice na 2015 rok.

 

  UCHWAŁA NR 39 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

  UCHWAŁA NR 40 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 41 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna.

 

  UCHWAŁA NR 42 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 43 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zakupu działek 4156/4 i 4156/5 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 44 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zakupu działki 4436/5 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 45 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  UCHWAŁA NR 46 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

 

  UCHWAŁA NR 47 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

 

  UCHWAŁA NR 48 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu ERASMUS+ w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

 

  UCHWAŁA NR 49 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Youngster w formule PLUS w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

  UCHWAŁA NR 50 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027.

 

  UCHWAŁA NR 51 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 52 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2015 roku

 

  UCHWAŁA NR 53 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

 

  UCHWAŁA NR 54 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

 

  UCHWAŁA NR 55 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA NR 56 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

  UCHWAŁA NR 57 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które jedynie częściowo są zamieszkałe przez mieszkańców.

 

  UCHWAŁA NR 58 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  UCHWAŁA NR 59 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

  UCHWAŁA NR 60 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

  UCHWAŁA NR 61 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

  UCHWAŁA NR 62 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy (Centrum Kulturalne)

 

  UCHWAŁA NR 63 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy (Orlik)

 

  UCHWAŁA NR 64 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi   i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy (Zamek)

 

  UCHWAŁA NR 65 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy( sieć wodociągowa)

 

  UCHWAŁA NR 66 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków   finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów

  UCHWAŁA NR 67 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych

 

  UCHWAŁA NR 68 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027

 

  UCHWAŁA NR 69 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 70 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu w kadencji 2016-2019.

 

  UCHWAŁA NR 71 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Łodygowice, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

  UCHWAŁA NR 72 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2015 roku.

 

  UCHWAŁA NR 73 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze.

 

  UCHWAŁA NR 74 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gminnych.

 

  UCHWAŁA NR 75 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży działek na rzecz użytkownika wieczystego.

 

  UCHWAŁA NR 76 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

  UCHWAŁA NR 77 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych.

 

  UCHWAŁA NR 78 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Łodygowice na lata 2015-2027.

 

  UCHWAŁA NR 79 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 80 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach oraz szczegółowych   warunków jego funkcjonowania .

 

  UCHWAŁA NR 81 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników.

 

  UCHWAŁA NR 82 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 83 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie p rzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości.

 

  UCHWAŁA NR 84 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”.

 

  UCHWAŁA NR 85 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”.

 

  UCHWAŁA NR 86 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2014 rok.

 

  UCHWAŁA NR 87 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2014 rok.

 

  UCHWAŁA NR 88 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2014r.

 

  UCHWAŁA NR 89 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 90 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027.

 

  UCHWAŁA NR 91 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 92 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników na kadencję 2016-2019

 

  UCHWAŁA NR 93 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

 

  UCHWAŁA NR 94 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r.   do 2019 r.

 

  UCHWAŁA NR 95 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki 3520/1 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 96 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie s przedaży działki nr 260/13 w Zarzeczu na rzecz użytkownika wieczystego

 

  UCHWAŁA NR 97 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki 3038 w Pietrzykowicach na działkę 724/1 w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 98 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki 4370/1 w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 99 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zakupu działek 3279/1, 3280/10, 3284/3, 3288/1, 3290/2 w Pietrzykowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 100 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki 2548/1 położonej w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 101 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nabycia   udziałów w działce nr 4086 położonej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 102 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027

 

  UCHWAŁA NR 103 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 104 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2015 r

 

  UCHWAŁA NR 105 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych

 

  UCHWAŁA NR 106 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy części: Bierna Mała, Dąbki, Duraj w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce

  UCHWAŁA NR 107 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

  UCHWAŁA NR 108 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

  UCHWAŁA NR 109 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027

 

  UCHWAŁA NR 110 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015

  

  UCHWAŁA NR 111 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie p rzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie Łodygowice na rok 2016

 

  UCHWAŁA NR 112 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie p rzyjęcia Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


UCHWAŁA NR 179 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.


  UCHWAŁA NR 113 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Łodygowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


  UCHWAŁA NR 114 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice  UCHWAŁA NR 115 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


  UCHWAŁA NR 116 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


  UCHWAŁA NR 117 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


  UCHWAŁA NR 118 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łodygowicach nr XX/185/08 z 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienie Gminy Łodygowice do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Żywiecki Raj"


  UCHWAŁA NR 119 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice


  UCHWAŁA NR 120 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia działki nr 4086 położonej w Łodygowicach


  UCHWAŁA NR 121 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia działki nr 4731 położonej w Łodygowicach


  UCHWAŁA NR 122 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


  UCHWAŁA NR 123 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łodygowice


  UCHWAŁA NR 124 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych


  UCHWAŁA NR 125 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa


  UCHWAŁA NR 126 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


  UCHWAŁA NR 127 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej


  UCHWAŁA NR 128 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Łodygowice


  UCHWAŁA NR 129 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów


  UCHWAŁA NR 130 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027


  UCHWAŁA NR 131 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

 

  UCHWAŁA NR 132 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2016 r.

 

    UCHWAŁA NR 133 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łodygowice na 2016 r.

 

 


  UCHWAŁA NR 134 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych przez gminę Łodygowice oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


  UCHWAŁA NR 135 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu

 

  UCHWAŁA NR 136 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna – działka nr 492

 

  UCHWAŁA NR 137 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna – działka nr 630

 

  UCHWAŁA NR 138 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” z siedzibą w Łodygowicach i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

 

  UCHWAŁA NR 139 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi Ludowemu Klubowi Sportowemu „Bory” z siedzibą w Pietrzykowicach i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

 

  UCHWAŁA NR 140 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

 

  UCHWAŁA NR 141 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/117/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

  UCHWAŁA NR 142 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

  UCHWAŁA NR 143 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/124/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 

  UCHWAŁA NR 144 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej

 

  UCHWAŁA NR 145 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015-2027.

 

  UCHWAŁA NR 146 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

  UCHWAŁA NR 147 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w 2015 roku dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej

 

  UCHWAŁA NR 148 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016-2027

 

  UCHWAŁA NR 149 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na 2016 r.

  UCHWAŁA NR 150 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową nr 1464 S w km od 0+885 do km 1+110 na odcinku o długości 225 mb. w miejscowości Łodygowice oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu.

 

  UCHWAŁA NR 151 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współdziałaniu Gminy Łodygowice z Powiatem Żywieckim w zakresie pozyskania środków z PROW na lata 2014-2020

 

  UCHWAŁA NR 152 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 153 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 

  UCHWAŁA NR 154 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/112/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

  UCHWAŁA NR 155 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łodygowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 156 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łodygowice na lata 2016 – 2020

 

  UCHWAŁA NR 157 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 158 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

  UCHWAŁA NR 159 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  UCHWAŁA NR 160 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki 336/4 w Pietrzykowicach

 

  UCHWAŁA NR 161 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 162 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

 

  UCHWAŁA NR 163 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030”

 

  UCHWAŁA NR 164 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

  UCHWAŁA NR 165 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016-2027

 

  UCHWAŁA NR 166 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

 

  UCHWAŁA NR 167 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

 

  UCHWAŁA NR 168 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łodygowicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 169 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 170 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2016 roku

 

  UCHWAŁA NR 171 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

 

  UCHWAŁA NR 172 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

 

  UCHWAŁA NR 173 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

 

  UCHWAŁA NR 174 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową nr 1464 S w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA NR 175 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu ERASMUS+ w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

  UCHWAŁA NR 176 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016-2027.

 

  UCHWAŁA NR 177 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


  UCHWAŁA NR 178 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręg


  UCHWAŁA NR 179 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Łodygowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.


  UCHWAŁA NR 180 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2015 r.

  

  UCHWAŁA NR 181 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.


  UCHWAŁA NR 182 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki 2258/2 w Łodygowicach


  UCHWAŁA NR 183 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakupu działki 6233/1 w Łodygowicach na rzecz Gminy Łodygowice.


  UCHWAŁA NR 184 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakupu działek 3369/1, 3368/1, 3369/3 w Pietrzykowicach na rzecz Gminy Łodygowice


  UCHWAŁA NR 185 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakupu działki 1126/3 w Biernej na rzecz Gminy Łodygowice.


  UCHWAŁA NR 186 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016-2027


  UCHWAŁA NR 187 Rady Gminy Łodygowice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016


  UCHWAŁA NR 188 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Łodygowicach, działającej w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach


  UCHWAŁA NR 189 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”


  UCHWAŁA NR 190 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”


  UCHWAŁA NR 191 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”


  UCHWAŁA NR 192 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę


  UCHWAŁA NR 193 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od   1 maja 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r.


  UCHWAŁA NR 194 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od   15 sierpnia 2016 r. do 14 sierpnia 2017 r


  UCHWAŁA NR 195 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2016 roku


  UCHWAŁA NR 196 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/162/2016 z 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice.


  UCHWAŁA NR 197 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016-2027


   UCHWAŁA NR 198 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r

 

 
UCHWAŁA NR 199 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/193/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od   1 maja 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r.

  UCHWAŁA NR 200 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łodygowice.


  UCHWAŁA NR 201 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


UCHWAŁA NR 202 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji obszarów gminy Łodygowice do roku 2025