WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o wydanie zezwolenia;

-         dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

-         zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

-         decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

Rodzaje zezwoleń:

-         do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

-         powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

-         powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłaty:

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

-         2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

-         37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

-         37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

-         77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Gminy Łodygowice

Bank Spółdzielczy w Żywcu

nr rachunku 95 8137 0009 0000 2541 2000 0020.

 

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

 

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

-         posiadane podstawowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

-         dowód potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z podstawowego zezwolenia.

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:

-         43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

-         43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

-         175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

 

Zezwolenia mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

 

ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych;

-         wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

Opłaty:

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

-         2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

 

Podstawa prawna:

-         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257);

-         ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

-         uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia na terenie gminy Łodygowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-20 13:52:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 08:03:40
  • Liczba odsłon: 8245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230075]

przewiń do góry