UCHWAŁA NR 129 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 130 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 131 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 132 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierna

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 133 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 134 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 135 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu gminy wraz z placem postojowym z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 136 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łodygowice nieruchomości gruntowych położonych w Pietrzykowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 137 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 138 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 139 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 140 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 141 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 142 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2020 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 143 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 144 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 145 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

       Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 146 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 147 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 148 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2019 rok.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 149 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 150 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice w roku szkolnym 2020/2021

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 151 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 152 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Łodygowice.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 153 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 154 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 647/4 położonej w Łodygowicach w trybie bezprzetargowym

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 155 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 156 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 157 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 158 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 159 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 160 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 161 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Wynik głosowania

UCHWAŁA NR 162 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Księdza Marszałka.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 163 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice  przy ulicy Księdza Marszałka.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 164 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 5961 położonej w Łodygowicach w trybie bezprzetargowym.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 165 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki 1624/1 położonej w Łodygowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 166 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg w sołectwie Łodygowice i Zarzecze do kategorii dróg gminnych.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 167 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 168 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Mała” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 169 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 170 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Miętowa” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 171 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 172 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wczasowa” w sołectwie Bierna

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 173 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 174 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 175 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/233/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 176 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 177 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 178 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/116/2015 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 179 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 180 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 181 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 182 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które jedynie częściowo są zamieszkałe przez mieszkańców

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 183 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

  

UCHWAŁA NR 184 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 185 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont konserwatorski wieży kościelnej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 186 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2021

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 187 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 188 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żywiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Żywiec

 

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 189 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 190 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 191 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 192 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

 

 

UCHWAŁA NR 193 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 194 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 195 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pasterska” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 196 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Tulipanowa” w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 197 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Stawowa” w sołectwie Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 198 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 199 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 200 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2021 rok.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 201 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łodygowice na lata 2021 – 2025.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 202 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łodygowice na lata 2020-2032

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 203 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2020 -2034.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 204 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 205 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

 

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 206 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 207 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 208 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 209 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska –Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku – Białej.

     Wynik głosowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-19 07:17:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 08:13:54
  • Liczba odsłon: 4202
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308194]

przewiń do góry