Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Biernej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

wyniki

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Łodygowice

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2019 roku.

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

    Wynik głosowania

 

Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 roku

    Wynik głosowania


Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach poprzez likwidację szkoły Filialnej w Biernej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łodygowicach

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pietrzykowicach

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019- 2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice.

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łodygowice, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

Wynik głosowania

 

Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/54/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/346/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

           Wynik głosowania


Uchwał nr 6/55/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pietrzykowicach

           Wynik głosowania


Uchwał nr 6/56/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zakupu działki 4997 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/57/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łodygowice zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/58/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/59/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/60/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/61/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

             Wynik głosowania


Uchwał nr 6/62/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

           Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 7/63/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/64 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2018 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/65 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/66 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” KW

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/67 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” JO

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/68 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” MJ

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/6 9 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu w kadencji 2020-2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/70 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/71 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/72 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/73 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/74 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/75 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/76 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/77 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 7/78 /2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR VIII/79/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

    Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR VIII/80/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy placu w Pietrzykowicach

     Wynik głosowania

  

UCHWAŁA NR VIII/81/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR VIII/82/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR IX/83/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy   Łodygowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/84/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 21 czerwca 2019 r. do 27 maja 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/85/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2019 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/86/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placu w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/87/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy placu w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/88/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/89/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/90/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Łodygowice zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie zarządzania przystankami komunikacji zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/91/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym działki 3638/1 położonej w Pietrzykowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/92/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/93/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/94/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR IX/95/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

     Wynik głosowania


UCHWAŁA nr X/96/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/97/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/98/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję od 2020 r. do 2023

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/99/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/100/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach , o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/101/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/102/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/103/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2020

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/104/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/105/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/106/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łodygowice oraz członkom rad sołeckich

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/107/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/108/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/109/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA nr X/110/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Wynik głosowania


UCHWAŁA nr X/.../2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat pomieszczeń w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6 (Zamek w Łodygowicach)

      Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 111 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2020 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 112 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 113 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zakupu działki nr 361 w Zarzeczu na mienie komunalne Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 114 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zakupu działek nr 5235/2 i 5239/2 w Łodygowicach na mienie komunalne Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 115 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczonydłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 116 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019- 2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 117 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 118 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 119 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 120 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 121 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2020 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 122 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 123 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska –Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 124 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/397/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

     Wynik głosowania


UCHWAŁA NR 125 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice w roku szkolnym 2019/2020

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 126 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 127 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 128 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XI/121/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2020 r.

     Wynik głosowania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-06 14:24:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 07:56:33
  • Liczba odsłon: 4079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358717]

przewiń do góry