UCHWAŁY RADY GMINY ŁODYGOWICE

kadencja 2006 - 2010  

 

ROK 2006

 

UCHWAŁA_NR_1  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.11.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

 

UCHWAŁA_NR_2  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łodygowicach

 

UCHWAŁA_NR_3  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łodygowicach

 

UCHWAŁA_NR_4 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie

 

UCHWAŁA_NR_5  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA_NR_6  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA_NR_7  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

UCHWAŁA_NR_8  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Wojewódziego

 

UCHWAŁA_NR_9  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie odwołania Skarbnika

 

UCHWAŁA_NR_10  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie odwołania Sekretarza

 

UCHWAŁA_NR_11  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie powołania Sekretarza

 

UCHWAŁA_NR_12  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 05.12.2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Łodygowice

 

UCHWAŁA_NR_13   Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 .12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

UCHWAŁA_NR_14  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

 

UCHWAŁA_NR_15 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łodygowice

 

UCHWAŁA_NR_16 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Łodygowice

 

UCHWAŁA_NR_17 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na 2007 rok

 

UCHWAŁA_NR_18 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

 

UCHWAŁA_NR_19 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2007 rok.

 

UCHWAŁA_NR_20 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy z dnia 5.12.2006r. nr I/10/06 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

 

UCHWAŁA_NR_21 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 21.12.2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

 

ROK 2007

 

UCHWAŁA_NR_22 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18.01.2007r. w sprawie opinii dotyczącej planowanych przebiegów drogi ekspresowej S-69.

 

UCHWAŁA_NR_23 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18.01.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/228/04 RG w Łodygowicach w sprawie określenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe..

 

UCHWAŁA_NR_24 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18.01.2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków sołeckich i obwodowych komisji wyborczych za przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów sołtysów.

 

UCHWAŁA_NR_25  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c 

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 3a

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

 

UCHWAŁA_NR_26 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków GFOŚ i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

 

UCHWAŁA_NR_27 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia planów Komisji RG na 2007 rok.

 

UCHWAŁA_NR_28 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu.

 

UCHWAŁA_NR_29  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie przystąpienia do projektu "Centrum kształcenia na odległość w gminie Łodygowice".

                         załącznik nr 1

 

UCHWAŁA_NR_30  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do wypracowania stanowiska dotyczącego kompleksowego zagospodarowania zespołu parkowo-zamkowego w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_31   Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. wprowadzająca zmiany do uchwały budżetowej RG w Łodygowicach z dnia 06.02.2007r. nr IV/25/2007.

                         Załącznik nr 3 3a

                         Załącznik nr 12

 

UCHWAŁA_NR_32 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

                         Załącznik nr 7

                         Załącznik nr 8

 

UCHWAŁA_NR_33  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. w sprawie zakupu działki w sołectwie Pietrzykowice.

 

UCHWAŁA_NR_34 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. w sprawie zakupu działki w sołectwie Pietrzykowice.

 

UCHWAŁA_NR_35 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

UCHWAŁA_NR_36 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2007/2008 rok.

                         Załącznik nr 1

 

UCHWAŁA_NR_37 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtwoi Gminy Łodygowice za 2006 rok.

 

UCHWAŁA_NR_38 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

                         Załącznik nr 7

                         Załącznik nr 8

 

UCHWAŁA_NR_39 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie złożenia oświadczeń pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami.

 

UCHWAŁA_NR_40 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie złożenia oświadczeń pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami.

 

UCHWAŁA_NR_41 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2006 rok.

 

UCHWAŁA_NR_42 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2006 rok.

 

UCHWAŁA_NR_43 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania nagród Wójtowa Gminy Łodygowice dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_44 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie zakupu działek położonych w sołectwie Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_45 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy działek położonych w sołectwie Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_46  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

                         Załączniki (akt założycielski, statut)

 

UCHWAŁA_NR_47 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy Łodygowice Pana Marcina Zyzaka.

 

UCHWAŁA_NR_48 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.04.2007r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

 

UCHWAŁA_NR_49 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

 

UCHWAŁA_NR_50 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację przejścia dla pieszych.

 

UCHWAŁA_NR_51 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

 

UCHWAŁA_NR_52 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie złożenia oświadczenia pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami.

 

UCHWAŁA_NR_53 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

UCHWAŁA_NR_54 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

UCHWAŁA_NR_55 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie zabezpieczenia zobowiązania w formie weksla własnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

 

UCHWAŁA_NR_56 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

UCHWAŁA_NR_57 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 15.05.2007r. w sprawie współdziałania z Gminą Buczkowice w celu wykonania remontu drogi gminnej.

 

UCHWAŁA_NR_58 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie zmian do uchwały Nr 49/07 z dnia 15 maja 2007r.

 

UCHWAŁA_NR_59  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie udziału Gminy Łodygowice w projekcie współfinansowanym z EFS w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

 

UCHWAŁA_NR_60 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie udziału Gminy Łodygowice w projekcie współfinansowanym z Programu Rozwoju Subregionu RPO na lata 2007-2013r..

 

UCHWAŁA_NR_61 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie udziału Gminy Łodygowice w projekcie współfinansowanym z Programu Rozwoju Subregionu RPO na lata 2007-2013..

 

UCHWAŁA_NR_62 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie udziału Gminy Łodygowice w projekcie współfinansowanym w ramach Projektu Kluczowego w kontekście RPO na lata 2007-2013..

 

UCHWAŁA_NR_63 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie zmiany działek położonych w sołectwie Pietrzykowice.

 

UCHWAŁA_NR_64 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na łąwników Sądu Rejonowego w Żywcu w kadencji 2008-2011.

 

UCHWAŁA_NR_65 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na rok 2007.

 

UCHWAŁA_NR_66 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie skargi Pani Barbary Fijak na bezczynnośc Wójta Gminy Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_67 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 12.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

załącznik nr 5

załącznik nr 7

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

 

UCHWAŁA_NR_68 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie opinii o zasadności utworzenia strefy ekonomicznej.

 

UCHWAŁA_NR_69 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice.

 

UCHWAŁA_NR_70 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy .

 

UCHWAŁA_NR_71 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie uchwalenia Zadań Inwestycyjnych Gminy Łodygowice na lata 2007-2010.

załącznik

 

UCHWAŁA_NR_72 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013.

 

UCHWAŁA_NR_73 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie opracowania Strategii Informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Łodygowice na lata 2007 - 2013.

 

UCHWAŁA_NR_74 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie regulaminu korzystania z basenu przy Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach.

 

UCHWAŁA_NR_75 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie cennika za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach.

 

UCHWAŁA_NR_76 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice.

załącznik

 

UCHWAŁA_NR_77 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie zakupu zabudowanej działki.

 

UCHWAŁA_NR_78 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie zakupu działki połozonej w sołectwie Łodygowice.

 

UCHWAŁA_NR_79 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

 

UCHWAŁA_NR_80 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

załącznik 5

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 13

 

UCHWAŁA_NR_81   Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

                        załącznik

 

UCHWAŁA_NR_82 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód specjalistyczny do wywozu odpadów komunalnych wraz z pługiem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach

 

  UCHWAŁA_NR_83 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie:  zmiany uchwały nr IX/76/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice.

 

  UCHWAŁA_NR_84 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/63/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zamiany działek położonych w sołectwie Pietrzykowice.

 

 

  UCHWAŁA_NR_85 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: w sprawie: zakupu działki nr ewid. 3168/1 o pow. 800 m 2 , położonej w sołectwie Pietrzykowice z przeznaczeniem pod ujęcie wody do zasilenia wodociągu Nr 1.

 

 

  UCHWAŁA_NR_86 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: w sprawie:     zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIII / 240 / 04 z dnia 28 grudnia 2004r. w zakresie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

  UCHWAŁA_NR_87 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: w sprawie:     zmiany uchwały nr XXXVI/365/06 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie w drodze bezprzetargowej własności lokali nr 2 i nr 3 w budynku przy ulicy Żywieckiej nr 225 w Łodygowicach oraz udzielenia bonifikaty.

 

  UCHWAŁA_NR_88 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: w sprawie:     zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Łodygowice w latach 2007–2010.

 

  UCHWAŁA_NR_89 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Żywiec umowy o współpracy przy realizacji porozumienia z Wojewodą Śląskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotyczącego finansowania biura przyjęć wniosków paszportowych.

 

  UCHWAŁA_NR_90 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy dla Gminy Mstów (Powiat Częstochowski) poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 r.

 

  UCHWAŁA_NR_91 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 

 

  UCHWAŁA_NR_92 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania radnego Aleksander Gluza do składu   stałych komisji rady.

 

  UCHWAŁA_NR 93 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13 września 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/354/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w   sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 

          Załącznik

 

UCHWAŁA NR 94 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2007–2013

 

          Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 95   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach.

 

           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 96   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii co do zamiaru nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Żywiec wodociągu znajdującego się w przysiółku Podlesie.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 97 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXI/222/04 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 98 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/382/06 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 99   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu do orzekania z zakresu prawa pracy w kadencji 2008-2011.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 100   Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 101   Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: : przyjęcia Strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego   Gminy Łodygowice na lata 2007 – 2013.

 

           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 102   Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie działki nr ewid. 4868/3 o pow. 200 m 2 ,   położonej w   sołectwie Łodygowice   z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 103  Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Łodygowice w miejscowości Zarzecze i Pietrzykowice.

 

  UCHWAŁA NR 104  Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 105  Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowej  przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Pietrzykowicach.

 

           Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 106   Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie:. regulaminu korzystania z hali sportowej   przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   w Łodygowicach Górnych.

 

            Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 107     Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: regulaminu   korzystania z hali widowiskowo – sportowej   przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach.

 

            Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 108   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 109   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 110   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku   na 2008r.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 111   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 

 

 

UCHWAŁA NR 112  Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty   od posiadania psów   i określenia wysokości stawki opłaty   od posiadania   psów na 2008 rok

 

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 113   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w Gminie Łodygowice na rok 2008” .

 

            Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 114   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie:    rzyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Łodygowice   na rok 2008” .

 

             Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 115   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu   współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2008 rok”.

 

              Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 116   Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: nabycia   działek   położonych w   sołectwie Pietrzykowice   z przeznaczeniem pod   drogę gminną.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 118   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2008.

 

               Załącznik 1

 

             Załącznik 2

 

             Załącznik 3

 

             Załącznik 3a

 

             Załącznik 4

 

             Załącznik 5

 

             Załącznik 6

 

             Załącznik 7

 

             Załącznik 8

 

             Załącznik 9

 

              Załącznik 10

 

             Załącznik 11

 

             Załącznik 12

 

              Załącznik 13

 

             Załącznik 14

 

             Załącznik 15

 

             Załącznik 16

 

             Załącznik 17

 

             Załącznik 18

 

 

 

  UCHWAŁA NR 119   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

             Załącznik 1

 

             Załącznik 2

 

 

 

  UCHWAŁA NR 120   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008r.

 

              Załącznik

 

 

 

   UCHWAŁA NR 121   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia  2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz     szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom   dodatków   do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób   obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw.

 

              Załącznik 1

 

              załącznik 2

 

 

 

   UCHWAŁA NR 122   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Biernej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 123   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie: planowanego utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzykowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 124   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie: planowanego utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 125   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym na okres 10 lat .

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 126   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: nabycia   działek   położonych w    sołectwie Pietrzykowice   z przeznaczeniem pod   drogę gminną.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 127  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: nabycia   działek   położonych w    sołectwie Pietrzykowice   z przeznaczeniem pod   drogę gminną.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 128   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zakupu działki z przeznaczeniem pod strefę ochronną wokół ujęcia wody  

 

 

 

  UCHWAŁA NR 129   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zakupu działek położonych w    sołectwie Łodygowice   z przeznaczeniem pod drogę gminną

 

 

 

  UCHWAŁA NR 130   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zakupu działek położonych w    sołectwie Łodygowice   z przeznaczeniem pod drogę gminną i strefę ochronną wokół ujęcia wody

 

 

 

  UCHWAŁA NR 131   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 132  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.

 

                  Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 133   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Biernej oraz utworzenia na jej bazie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Królowej Jadwigi w Łodygowicach .

 

 

 

  UCHWAŁA NR 134  Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia i nadania Statutu Zespołowi Szkół w Pietrzykowicach

 

                    Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 135  Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia i nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Łodygowicach  

 

                  Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 136   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zmian do uchwały nr II/15/06 z dnia 28.XII.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 137   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie działek położonych w sołectwie Łodygowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej (ul. Orchidei)

 

 

 

  UCHWAŁA NR 138  Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażanie zgody na zbycie działki nr 336/4 położonej w Pietrzykowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 139   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łodygowice prawa własności działki nr 563/2 położonej w Zarzeczu.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 140   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności lokali mieszkalnych oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w działce i udzieleniu bonifikaty.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 141   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Łękawica i z Gminą Milówka w zakresie wspólnego prowadzenia informatyzacji gmin.

 

                 Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 142  Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju   Edukacji w Gminie Łodygowice na lata 2008 – 2013.

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 143  Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek rocznych opłat za odbiór, wywóz i składowanie odpadów stałych na terenie Gminy Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 144   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

                  Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 145   Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

                Załącznik nr 3

 

                Załącznik nr 3a

 

                Załącznik nr 4

 

                Załącznik nr 5

 

 

 

   UCHWAŁA NR 146  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

 

                 Załacznik

 

 

 

   UCHWAŁA NR 147 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

 

                Załącznik a

 

                Załącznik b

 

 

 

 

 

   UCHWAŁA NR 148   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, korzystających z opieki zdrowotnej.

 

                Załącznik a

 

                Załącznik b

 

 

 

    UCHWAŁA NR 149   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego .

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 150  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 151   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 152  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Łękawica i z Gminą Milówka w zakresie wspólnego prowadzenia informatyzacji gmin.

 

               Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 153   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 154   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zakupu działek położonych w sołectwie Pietrzykowice z przeznaczeniem pod drogę gminną.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 155   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2008/2009 rok.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 156   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek rocznych opłat za odbiór, wywóz i składowanie odpadów stałych w 2008 roku.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 157  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Łodygowice lub jej jednostkom organizacyjnym.

 

  UCHWAŁA NR 158   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zbadanie zgodności z prawem wyboru Sołtysa Sołectwa Pietrzykowice.

                  Załącznik

 

  UCHWAŁA NR 159   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich oraz zwrotu kosztów podróży

 

  UCHWAŁA NR 160   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: wystąpienia do sądu powszechnego o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez Pana Tadeusza Handerka byłego Wójta Gminy Łodygowice.

 

   UCHWAŁA NR 161   Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

                Załącznik 3

 

                Załącznik 3a

 

                Załącznik 4

 

                Załącznik 6

 

 

 

   UCHWAŁA NR 162 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łodygowice za 2007 r.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 163 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2007 r.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 164 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2007 r.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 165 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łodygowice.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 166 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Lipowa w zakresie wspólnej realizacji projektu pn „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa”.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 167 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia zobowiązania w formie weksla własnego „In blanko” wraz z deklaracją w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Łodygowicach.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 168 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 

 

 

 

 

   UCHWAŁA NR 169 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

 

 

 

   UCHWAŁA NR 170 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

                Załącznik  3

 

                Załącznik  3a

 

                 Załącznik  4

 

                Załącznik  6

 

                Załącznik  7

 

                Załącznik  8

 

 

 

   UCHWAŁA NR 171 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: Odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 172 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji PZOP przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 173 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Ogólnym im. Dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 174 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 175 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 176 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych

 

 

 

  UCHWAŁA NR 177 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 178 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 179 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 180 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

               Załącznik 3

 

               Załącznik 3a

 

               Załącznik 4

 

                Załącznik 5

 

               Załącznik 7

 

               Załącznik 8

 

 

 

  UCHWAŁA NR 181 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 182 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w miejscowości Zarzecze dla terenu położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Żeglarskiej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 183 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia w sprawie współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 184 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Łodygowice ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 185 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Łodygowice do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Żywiecki Raj”.

 

               Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 186 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 187 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Łodygowice w latach 2006-2010.

 

               Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 188 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 189 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

               Załącznik nr 3

 

               Załącznik nr 4

 

               Załącznik nr 7

 

               Załącznik nr 8

 

 

 

   UCHWAŁA NR 190 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZZOZ w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 191 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/142/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Łodygowice na lata 2007-2013.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 192 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łodygowice”.

 

               Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 193 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 194 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

  UCHWAŁA NR 195 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 196 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 197 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: utworzenia rachunków dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 198 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

               Załącznik nr 3

 

               Załącznik nr 3a

 

                Załącznik nr 4

 

               Załącznik nr 5 

 

               Załącznik nr 7

 

               Załącznik nr 8

 

 

 

  UCHWAŁA NR 199 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 200 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXX/313/05 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7 grudnia 2005 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 201 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały własnej nr XXI/193/08 z dnia 5 września 2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 202 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 203 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 204 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 205 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 206 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu „Gmina Łodygowice – Kusycke Nove Mesto – program współpracy transgranicznej na lata 2008 – 2013” .

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 207 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

                Załącznik nr 3

 

                Załącznik nr 3a

 

                Załącznik nr 4

 

                Załącznik nr 5

 

                Załącznik nr 6

 

                Załącznik nr 8

 

                Załącznik nr 12

 

                Załącznik nr 15

 

                Załącznik nr 17

 

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 208 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 209 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 210 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 211 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 212 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej dla sołectwa Zarzecze.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 214 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2009 r.”

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 215 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach.

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 216 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na 2009 r.”

 

                 Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 217 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia  „Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2009 r.”

 

                Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 218 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 219 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

                Załącznik nr 3

 

                Załącznik nr 4

 

                Załącznik nr 3a

 

                Załącznik nr 5

 

                Załącznik nr 7

 

                Załącznik nr 8

 

 

 

  UCHWAŁA NR 220 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok

 

                Załącznik nr 1

 

                Załącznik nr 2

 

                Załącznik nr 3

 

                Załącznik nr 3a

 

                Załącznik nr 4

 

                Załącznik nr 5

 

                Załącznik nr 6

 

                Załącznik nr 7

 

                Załącznik nr 8

 

                Załącznik nr 9

 

                Załącznik nr 10

 

                Załącznik nr 11

 

                Załącznik nr 12

 

                Załącznik nr 13

 

                Załącznik nr 14

 

                Załącznik nr 15

 

                Załącznik nr 16

 

                Załącznik nr 17

 

                Załącznik nr 18

 

                Załącznik nr 19

 

 

 

  UCHWAŁA NR 221 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

 

                 Załącznik nr 1

 

                 Załącznik nr 2

 

 

 

  UCHWAŁA NR 222 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2009 rok.

 

                 Załacznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 223 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łodygowice”

 

                 Załącznik

 

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 224 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 225 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

 

                  Załącznik nr 1

 

 

 

  UCHWAŁA NR 226 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/205/08 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 227 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu.

 

 

 

   UCHWAŁA NR 228 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

                    Załącznik nr 3

 

                    Załącznik nr 3a

 

                    Załącznik nr 6

 

                    Załącznik nr 7

 

                    Załącznik nr 8

 

                    Załącznik nr 10

 

                    Załącznik nr 13

 

                    Załącznik nr 14

 

                    Załącznik nr 15

 

                    Załącznik nr 16

 

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 229 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

 

 

  UCHWAŁA NR 230 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Łodygowice.

 

                    Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 231 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Łodygowice.

 

                    Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 232 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 233 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: ustalania zasad usytuowania na terenie gminy Łodygowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 

 

  UCHWAŁA NR 234 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 

 

 

  UCHWAŁA NR 235 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wyliczonej na lata 2009-2012 na podstawie zaktualizowanego zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej i przetargowej ujętego we wniosku o zwiększony zakres dofinansowania projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Faza II

 

                       Załącznik nr 1

 

                      Załącznik nr 2

 

 

 

  UCHWAŁA NR 236 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

 

                        Załącznik nr 3

 

                        Załącznik nr 4

 

                        Załącznik nr 5

 

                        Załącznik nr 18

 

 

 

  UCHWAŁA NR 237 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do opracowania Statutu Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 238 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na lata 2009/2010

 

                       Załącznik nr 1

 

                       Załącznik nr 2

 

                       Załącznik nr 3

 

 

 

  UCHWAŁA NR 239 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

 

 

 

  UCHWAŁA NR 240 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 241 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 242 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

 

 

 

  UCHWAŁA NR 243 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały RG nr XXXIV/354/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

 

 

  UCHWAŁA NR 244 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia

 

 

 

  UCHWAŁA NR 245 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 246 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 247 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 248 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

 

 

  UCHWAŁA NR 249 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/197/08 z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu rachunków dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 250 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

                        Załącznik nr 3

 

                        Załącznik nr 3a

 

                        Załącznik nr 4

 

                        Załącznik nr 5

 

                        Załącznik nr 6

 

                        Załącznik nr 15

 

                        Załącznik nr 18

 

 

 

 

 

  UCHWAŁA NR 251 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łodygowice za 2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 252 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 253 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 254 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach

 

                        Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 255 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy nr XXV/234/09 z dnia 3 lutego 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 256 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 257 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

 

 

 

  UCHWAŁA NR 258 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

 

 

 

  UCHWAŁA NR 259 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Żywiec udziałów w nieruchomości

 

 

 

  UCHWAŁA NR 260 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: współdziałania Gminy Łodygowice z Gminą Buczkowice w zakresie wspólnej realizacji projektu

 

                          Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 261 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/166/08 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

                           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 262 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 263 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

                           Załącznik nr 3

 

                           Załącznik nr 3a

 

                           Załącznik nr 4

 

                           Załącznik nr 5

 

                           Załącznik nr 6

 

                           Załącznik nr 8

 

                           Załącznik nr 10

 

                           Załącznik nr 11

 

                           Załącznik nr 16

 

 

 

  UCHWAŁA NR 264 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: funduszu sołeckiego

 

 

 

  UCHWAŁA NR 265 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania edukacji uczniów

 

                             Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 266 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

                          Załącznik nr 3

 

                          Załącznik nr 3a

 

                          Załącznik nr 4

 

                          Załącznik nr 5

 

                          Załącznik nr 6

 

                          Załącznik nr 7

 

                          Załącznik nr 11

 

                          Załącznik nr 16

 

 

 

  UCHWAŁA NR 267 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Żywieckim i gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 268 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 269 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łodygowice oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 270 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 271 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łodygowice.

 

                         Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 272 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: funduszu sołeckiego.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 273 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy

 

 

 

  UCHWAŁA NR 274 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania „Zabezpieczenia brzegów potoku Wieśnik w Biernej”.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 275 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zamiany działek położonych w sołectwie Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 276 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 277 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

 

                          Załącznik nr 3

 

                          Załącznik nr 3a

 

                          Załącznik nr 4

 

                          Załącznik nr 5

 

                          Załącznik nr 6

 

                          Załącznik nr 7

 

                          Załącznik nr 11

 

                          Załącznik nr 16

 

 

 

  UCHWAŁA NR 278 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 279 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji Żywieckiej w części dotyczącej gminy Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 280 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/147/2008 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 marca 2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 281 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającą normę określoną przepisami.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 282 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 283 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 284 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 285 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/202/08 z dnia 10.10.2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 286 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/203/08 z dnia 10.10.2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 287 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/204/08 z dnia 10.10.2008 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 288 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/246/08 z dnia 6.03.2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 289 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

                          Załącznik 3

 

                          Załącznik 3a

 

                          Załącznik 4

 

                          Załącznik 5

 

                          Załącznik 6

 

                          Załącznik 7

 

                          Załącznik 8

 

                          Załącznik 10

 

                          Załącznik 12

 

                          Załącznik 14

 

                          Załącznik 16

 

                          Załącznik 17

 

 

 

  UCHWAŁA NR 290 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzeniu działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2010 rok”

 

                          Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 291 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 292 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 293 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Kulturalnego na Placu Wolności w Łodygowicach” współfinansowanego z EFRROW.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 294 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 295 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

                          Załącznik 3

 

                          Załącznik 3a

 

                          Załącznik 4

 

                          Załącznik 5

 

                          Załącznik 6

 

                          Załącznik 7

 

                          Załącznik 8

 

                          Załącznik 9

 

                          Załącznik 16

 

                          Załącznik 17

 

 

 

  UCHWAŁA NR 296 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2010 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 297 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

 

 

  UCHWAŁA NR 298 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 299 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na 2010 rok”

 

                           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 300 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2010 rok”

 

                           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 301 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji Żywiec w części dotyczącej Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 302 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 303 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia na terenie gminy Łodygowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 304 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXI/283/09 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych

 

 

 

  UCHWAŁA NR 305 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/204/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 306 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

 

                         Załącznik 3

 

                         Załącznik 3a

 

                         Załącznik 4

 

                         Załącznik 5

 

                         Załącznik 6

 

                         Załącznik 7

 

                         Załącznik 8

 

 

 

  UCHWAŁA NR 307 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów komisji Rady Gminy na 2010 r.

 

                          Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 308 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzykowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 309 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

 

                          Załącznik 1

 

                         Załącznik 2

 

  UCHWAŁA NR 310 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/297/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 311 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

 

                         Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 312 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/248/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 6 marca 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 313 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/246/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 6 marca 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 314 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/294/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 126 października 2009 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 315 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 316 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2010 rok.

 

                           Załącznik 1

 

                           Załącznik 2

 

                           Załącznik 3

 

                           Załącznik 3a

 

                           Załącznik 4

 

                           Załącznik 5

 

                           Załącznik 6

 

                           Załącznik 7

 

                           Załącznik 8

 

                           Załącznik 9

 

                           Załącznik 10

 

                           Załącznik 11

 

                           Załącznik 12

 

                           Załącznik 13

 

                           Załącznik 14

 

                           Załącznik 15

 

                           Załącznik 16

 

 

 

  UCHWAŁA NR 317 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

                           Załacznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 318 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jej przyznawania.

 

                            Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 319 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia wykonania zobowiązań – Zakup środków transportu do wywozu odpadów stałych dla ZGK.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 320 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia wykonania zobowiązań – Zakup środków transportu do wywozu odpadów stałych dla ZGK.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 321 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: zaopiniowaniu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji szpitala powiatowego.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 322 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 323 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, Jerki powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

                           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 324 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jego przyznawania.

 

                           Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 325 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 326 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXIV/354/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 327 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego wolnego od roślin zmodyfikowanych genetycznie.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 328 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody Gminy Łodygowice na współpracę w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz zachowania trwałości projektu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 329 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: funduszu sołeckiego

 

 

 

  UCHWAŁA NR 330 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 331 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 332 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łodygowice za 2009 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 333 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach za 2009 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 334 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za 2009 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 335 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: wniesienie do Spółki „Beskid” w Żywcu wkładu pieniężnego przez Gminę Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 336 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 337 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łodygowice

 

                          Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 338 Rady Gminy Łodygowice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 339 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach

 

                           załącznik nr 1

 

                           załącznik nr 2

 

                            załącznik nr 3

 

 

 

  UCHWAŁA NR 340 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

 

  UCHWAŁA NR 341 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej w Żywcu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 342 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego

 

 

 

  UCHWAŁA NR 343 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 344 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 345 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 346 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 347 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zasad poboru opłaty miejscowej

 

 

 

  UCHWAŁA NR 348 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łodygowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 349 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łodygowice, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego

 

 

 

  UCHWAŁA NR 350 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 351 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania – remontu stanowiącego odcinek drogi powiatowej nr 1400 S Łodygowice – Kalna – Godziszka w Łodygowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 352 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 353 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/308/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pietrzykowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 354 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/271/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 355 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 356 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 

 

 

  UCHWAŁA NR 357 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasady poboru opłaty miejscowej

 

 

 

  UCHWAŁA NR 358 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

 

  UCHWAŁA NR 359 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 360 Rady Gminy Łodygowice z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

 

 

  UCHWAŁA NR 361 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 6242 w Łodygowicach

 

                      Załącznik 1

 

                     Załącznik 2

 

                     Załącznik 3

 

 

 

  UCHWAŁA NR 362 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 363 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia zadania od Powiatu Żywieckiego – zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Łodygowice w latach 2010-2011

 

 

 

  UCHWAŁA NR 364 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łodygowicach

 

 

 

  UCHWAŁA NR 365 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

  UCHWAŁA NR 366 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

 

 

  UCHWAŁA NR 367 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze

 

 

 

  UCHWAŁA NR 368 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulic w sołectwie Pietrzykowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 369 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 370 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów

 

                     Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 371 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 372 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi…

 

                   Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 373 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Łodygowice na rok 2011

 

                     Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 374 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2011

 

                    Załącznik

 

 

 

  UCHWAŁA NR 375 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujący Gminie Łodygowice oraz podległym jej jednostkom, udzielenia innych ulg e spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 

 

 

  UCHWAŁA NR 376 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

 

 

  UCHWAŁA NR 377 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011 r.

 

 

 

  UCHWAŁA NR 378 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR 379 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: opłaty miejscowej na terenie Gminy Łodygowice

 

 

 

  UCHWAŁA NR 380 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Fiołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-01 12:13:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 07:43:11
  • Liczba odsłon: 10539
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308184]

przewiń do góry