ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY.

§ 19

Do zakresu zadań Wójta należy:

1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

2/ podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,

3/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4/ zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5/ okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6/ koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7/ rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9/ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

11/ podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

12/ realizowanie zadań i obowiązków należących do Szefa Obrony Cywilnej,

13/ upoważnianie Sekretarza i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

14/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu

§ 20

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1/ opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektu jego zmian,

2/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy,

3/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

4/ prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,

5/ przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji i Zarządu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

6/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

7/ przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

8/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji i Zarządu,

9/ protokółowanie sesji, posiedzeń Zarządu,

10/ prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, jej komisji i Zarządu,

11/ koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

12/ wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i Kierowników referatów,

13/ zapewnianie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd,

14/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 21

Sekretarz Gminy podejmuje czynności kierownika Urzędu i przejmuje obowiązki Wójta w razie nieobecności Wójta.

§ 22

Pod nieobecność Wójta czynności zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu przejmuje Zastępca Wójta.

§ 23

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2/ kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3/ przekazywanie kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,

4/ opracowywanie projektu budżetu gminy,

5/ dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji,

6/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7/ współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

8/ czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

9/ wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych, budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /Dz.U. Nr 40, poz. 174 z późn. zm./ oraz przestrzeganie zasad wynikających z prowadzenia rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 19 listopada 1994 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,

10/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-02-28 07:45:01
  • Liczba odsłon: 4409
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358853]

przewiń do góry