Łodygowice dnia  29.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Łodygowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/382/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Łodygowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Łodygowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.10.2017 r. do 07.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Łodygowice, w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, pokój nr 10 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2017 r o godzinie .1300 w Urzędzie Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, pokój nr 10

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzenie uwag przez Wójta Gminy Łodygowice nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łodygowice.

W przypadku nie uwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Łodygowice - zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy - przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.

Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łodygowice.

 

Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-29 20:32:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 20:32:12
  • Liczba odsłon: 1551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3282083]

przewiń do góry