UCHWAŁA NR 129 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 130 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pietrzykowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 131 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zarzecze

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 132 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierna

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 133 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 134 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 135 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu gminy wraz z placem postojowym z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 136 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łodygowice nieruchomości gruntowych położonych w Pietrzykowicach

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 137 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 138 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 139 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 140 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2022

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 141 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 142 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2020 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 143 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 144 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 145 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

       Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 146 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 147 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 148 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2019 rok.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 149 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 150 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice w roku szkolnym 2020/2021

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 151 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 152 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Łodygowice.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 153 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 154 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 647/4 położonej w Łodygowicach w trybie bezprzetargowym

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 155 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 156 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 157 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 158 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 159 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łodygowice

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 160 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 161 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Wynik głosowania

 

 

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-19 07:17:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-04 14:00:16
  • Liczba odsłon: 189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2407702]

przewiń do góry