UCHWAŁA NR 210 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 211 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego zasad prowadzenia i współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 212 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie rozwiązania porozumienia komunalnego dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia komunalnego z Miastem Żywiec dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 214 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Spółki Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach, na lata 2021-2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 215 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 216 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 217 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 218 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadań publicznych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 219 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 220 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 221 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 lutego 2021 r.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 222 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 223 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 224 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 225 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 226 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 227 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2021 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 228 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 229 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 230 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów szkól i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 231 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 232 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 233 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 marca 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 234 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 235 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 236 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z drugiej raty i zwrotu części opłaty -pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 237 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 238 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 239 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 240 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 241 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 242 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2020 rok

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 243 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 244 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łodygowice w roku szkolnym 2021/2022.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 245 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 246 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 247 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 248 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 84/1 położonej w Zarzeczu w trybie bezprzetargowym

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 249 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łodygowice nieruchomości oznaczonej nr 6511/9 położonej w Łodygowicach na mienie komunalne

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 250 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Elektryków” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 251 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Liliowa” w sołectwie Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 252 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2021 roku.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 253 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 254 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 255 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 256 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-16 17:30:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-29 14:43:16
  • Liczba odsłon: 719
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2542419]

przewiń do góry