Zawiadomienie

W dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 1000  w Zamku (oficyna - sala konferencyjna) w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  oraz Komisji Infrastruktury i Zasobów Naturalnych z dnia 25 czerwca 2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :
  • uzgodnienia Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie śląskim,
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice,
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych,
  • uchylenia uchwały nr XI/116/2015 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  • uchylenia uchwały nr XXII/233/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które jedynie częściowo są zamieszkałe przez mieszkańców
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-23 19:41:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 09:02:17
 • Liczba odsłon: 356
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2407702]

przewiń do góry