OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice

 

       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od   05 września   do   03 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Łodygowice, w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Promocji, ul. Piłsudskiego 75, pokój nr   16 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki zawierające ww. dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łodygowice od dnia   05 września   2014 r. (zakładka: ogłoszenia )

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 18 września 2014 roku   o godz.   14 00 – w Urzędzie Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, pokój nr 16,

    Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łodygowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   20 października 2014 r.

     Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub,

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) lub,

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. Ustawy

   Wójt Gminy Łodygowice rozpatrzy uwagi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia upływu terminu ich składania.

Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łodygowice (zakładka: Wójt Gminy – zarządzenia )

W przypadku nieuwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Łodygowice, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.

 

 

            Wójt Gminy Łodygowice

 

 

projekt uchwały

załącznik do uchwały

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-27 08:00:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-10 09:33:36
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2411896]

przewiń do góry