KiA.2110.1.2014.JP

Wójt Gminy Łodygowice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca   Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Łodygowicach       w wymiarze 1/5 etatu

ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice      tel.: (33) 863-05-00, fax: (33) 863-05-01

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) wykształcenie wyższe magisterskie; prawo lub administracja, lub podyplomowe studia administracyjne,

2) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

b) w służbie cywilnej, lub

c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

II.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) Co najmniej 5 letni staż pracy w realizacji zadań USC oraz z zakresu ewidencji ludności       i dowodów osobistych,

2) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin, o ewidencji ludności                  i dowodach osobistych, o opłacie skarbowej oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,

3) umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, biegła znajomość obsługi komputera, dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach                z obywatelami.

4) Prawo jazdy kategorii B;

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) . Zadania podstawowe z zakresu USC:

a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i archiwum      z zakresu USC,

b) wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,

c) przygotowywanie decyzji postanowień z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

d) przyjmowanie oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o wstąpieniu w związek małżeński,

e) wydawanie zaświadczeń w zakresie należącym do USC,

f) dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych USC, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych,

g) przygotowywanie projektów decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

h) umiejscawianie i odtwarzanie akt sporządzonych za granicą,

i) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS dotyczącej urodzeń, małżeństw                i zgonów.

2. Zadania podstawowe z zakresu wydawania dowodów osobistych:

a) przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydania lub wymiany dowodu osobistego,

b) wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych osobowych do systemu SWDO oraz drukowanie formularza dowodowego,

c) skanowanie elementów graficznych formularza /zdjęcie, podpis wnioskodawcy oraz podpis i pieczęć gminy,

d) przesyłanie do centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej lub na nośniku magnetycznym danych do spersonalizowania dowodu osobistego,

e) wprowadzenie nowo spersonalizowanego dowodu osobistego do systemu SWDO,

f) wydawanie dowodów osobistych,

g) archiwizowanie dokumentacji wydawania dowodów osobistych w kopertach dowodowo-osobowych,

h) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w formie informatycznej i manualnej.

3. Zadania z zakresu ewidencji ludności.

a ) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń pobytów stałych i czasowych,

b) prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją ludności na kartach osobowych mieszkańca oraz   w systemie komputerowym,

c) wydawanie poświadczeń zamieszkania,

d) udzielanie informacji adresowych i osobowych na wniosek zainteresowanych,

e) prowadzenie rejestru wyborców,

f)   sporządzanie spisu wyborców,

g)   dokonywanie wpisów numerów książeczek wojskowych w karty osobowe mieszkańca,

h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, meldowanie   cudzoziemców,

i)   stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień   w zakresie wykonywania czynności związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym,

j)   współpraca ze szkołami z terenu Gminy Łodygowice i Urzędem Skarbowym w Żywcu,

k) pośredniczenie w nadawaniu numer PESEL,

l)   bieżąca rejestracja zmian danych osobowych oraz bieżące przekazywanie powyższych zmian do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Katowicach,

ł)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych związanych z ewidencją ludności.

  Informacje o warunkach pracy na stanowisku oraz wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy),
 2. Praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,
 3. Praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
 4. Praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
 5. Praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu, wysiłku głosowego, dobrej dykcji,
 6. Bezpośredni kontakt z petentami.

Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

4. Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie

1)      oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy/zakładka BIP/),

2)      list motywacyjny,

3)      CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania),

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), opinie, referencje, uprawnienia do kierowania pojazdami,

5)      podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6)      podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      kserokopia dowodu osobistego,

8)      zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

9)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

11) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202).

5. Miejsce i termin składania dokumentów

1) Miejsce : Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy
w Łodygowicach ,ul. Piłsudskiego 75

b) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”

2) Termin dostarczenia zgłoszeń : do dnia 17.11.2014 roku do godz. 15.00.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 18.11.2014r.

6. Dodatkowe informacje i uwagi

1) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Łodygowice www.bip.lodygowice.com.pl   oraz tablicy ogłoszeniowej Urzędu,

2) Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej tel.33 863-05-03,

3) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomienie telefonicznie      o terminie dalszych etapów postępowania,

4) Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,

5) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy,

6) Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane,

7) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,

8) Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

                                                                                             

                                                                                                          Wójt Gminy Łodygowice

                                                                                                                 mgr Andrzej Pitera

  Łodygowice, dnia 07.11.2014r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

lista

Informacja o wynikach naboru

informacja

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-07 14:05:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 16:10:40
 • Liczba odsłon: 1070
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2542500]

przewiń do góry